CHƯƠNG VII QUAN HỆ XÃ HỘI

0
2627

ĐIỀU 53: TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI XÃ HỘI
– Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tôn trọng Hiến pháp và Luật pháp của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
– Giáo dục tín hữu về lòng yêu nước, nghĩa vụ công dân, ý thức tôn trọng Pháp luật, đoàn kết cùng toàn dân xây dựng đất nước, bảo vệ hoà bình.
– Tham gia các hoạt động trong lãnh vực y tế, giáo dục, từ thiện, nhân đạo và bảo trợ xã hội theo pháp luật quy định.

ĐIỀU 54: QUAN HỆ ĐỐI VỚI CÁC HỆ PHÁI TIN LÀNH, CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ TÔN GIÁO KHÁC
– Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã thống nhất trên nguyên tắc, tiến tới thống nhất về tổ chức với danh xưng “Hội thánh Tin lành Việt Nam”.
– Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) hiệp thông với các hệ phái Tin lành cùng tín lý, trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
– Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tôn trọng các tổ chức xã hội và tôn giáo khác.