Mẫu Phông Giáng Sinh 2023

Ban Truyền thông gửi đến quý vị một số phông gợi ý theo chủ đề của Giáo hội:

Chủ đề: CHÚA BÌNH AN

Câu gốc: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an” (Ê-sai 9:5).

Link tải file gốc Photoshop và file ảnh:

https://drive.google.com/drive/folders/1CegEsLfS1blPTnhPBsOSnV89C1udHwad?usp=sharing

Ban Truyền Thông Tổng Hội