Thư Mời Dự Hiệp Nguyện Thông Công Khu Vực Hà Nội

1879