Bài 133: Nhiệm Vụ Của Người Mở Đường

Bài 133: Nhiệm Vụ Của Người Mở Đường

Đọc Lu-ca 1:5-25

5Trong đời Hê-rốt, vua xứ Giu-đê, có một thầy tế lễ thuộc ban A-bi-gia, tên là Xa-cha-ri; vợ là Ê-li-sa-bét, thuộc dòng dõi A-rôn.
6Cả hai đều là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách trọn vẹn.
7Họ không có con, vì Ê-li-sa-bét hiếm muộn và cả hai đều cao tuổi.
8Chuyện xảy ra khi Xa-cha-ri theo phiên thứ của ban mình làm công tác tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời.
9Khi bắt thăm theo thông lệ của các thầy tế lễ, ông đã trúng thăm được vào đền thờ của Chúa để dâng hương.
10Trong giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện.
11Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện đến với Xa-cha-ri, đứng bên phải bàn thờ dâng hương.
12Thấy thiên sứ, Xa-cha-ri bối rối, kinh hãi.
13Nhưng thiên sứ bảo ông: “Nầy, Xa-cha-ri, đừng sợ! Vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Ê-li-sa-bét, vợ ngươi, sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Giăng.
14Con trai ấy sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều người sẽ hoan hỉ khi con trẻ ra đời.
15Vì con trẻ ấy sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu nho hay thức uống có men, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ.
16Con trẻ ấy sẽ đem nhiều người Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ;
17con ấy sẽ lấy tinh thần và quyền năng của Ê-li mà đi trước Chúa, để đem lòng cha trở về với con cái, đem kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của người công chính, và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa.”
18Xa-cha-ri thưa với thiên sứ: “Làm sao tôi biết việc nầy sẽ xảy ra? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi.”
19Thiên sứ đáp: “Ta là Gáp-ri-ên hằng đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ta được sai đến nói với ngươi và báo tin mừng nầy cho ngươi.
20Nầy, ngươi sẽ bị câm, không thể nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời điểm.”
21Trong lúc ấy, dân chúng đang đợi Xa-cha-ri; họ ngạc nhiên vì ông ở lâu trong đền thờ.
22Lúc đi ra, Xa-cha-ri không nói được với dân chúng thì họ mới hiểu rằng ông đã thấy một khải tượng trong đền thờ. Ông ra dấu cho họ vì vẫn còn bị câm.
23Khi những ngày phục vụ đã mãn, ông trở về nhà.
24Sau những ngày ấy, vợ ông là Ê-li-sa-bét mang thai và ẩn mình trong năm tháng. Bà nói rằng:
25“Chúa đã ban ơn cho tôi. Trong những ngày nầy, Ngài đoái thương tôi và cất đi sự hổ nhục của tôi giữa mọi người.”

Câu căn bản: Con trẻ ấy sẽ đem nhiều người Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ.  (Câu 16).

Suy niệm:  Thiên sứ cho thầy tế lễ Xa-cha-ri biết sáu đặc điểm về Giăng, người mở đường cho Chúa Cứu Thế:

  1. Câu 14: Giăng làm cho gia đình Xa-cha-ri vui mừng.
  2. Câu 15: Giăng được tôn trọng trước mắt Chúa.
  3. Câu 15: Giăng không bao giờ uống rượu
  4. Câu 15: Giăng được đầy dẫy Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ
  5. Câu 16: Giăng sẽ đem nhiều người Israel trở về cùng Chúa
  6. Câu 17: Giăng sẽ đi trước Chúa trong tinh thần và quyền năng của Ê-li.

Giăng là người được sinh ra để mở đường cho Chúa Cứu Thế, nghĩa là chuẩn bị lòng người để họ nghe và tiếp nhận Chúa Cứu Thế.

Mỗi người tin Chúa Giê-xu cũng là người mở đường cho Chúa trong nhiệm vụ giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Ngài, để khi họ nghe lời Chúa thì được cảm hóa và trở về cùng Chúa.

Nguyễn Sinh