Ngày 14 tháng Năm: Đầy Tớ Của Chúa Giê-xu Christ

Ngày 14 tháng Năm

Đầy Tớ
Của Chúa Giê-xu Christ

“Các ngươi cũng thế, khi các ngươi làm xong những gì đã được ra lệnh,
hãy nói: ‘Chúng tôi là những đầy tớ vô ích,
những gì chúng tôi đã làm chỉ là bổn phận của chúng tôi.’ ”
-Lu-ca 17:10-

Người đầy tớ thực hiện ý muốn của chủ. Người đầy tớ không sai khiến chủ phải làm gì. Người đầy tớ không chọn nhiệm vụ nào để thực hiện cho chủ, người đầy tớ cũng không đề xuất ngày nào hay giờ nào sẽ thuận tiện để phục vụ chủ. Nhiệm vụ của người đầy tớ là làm theo các chỉ thị. Còn chủ thì đưa ra những phương hướng. Chủ không bảo người đầy tớ khai triển một tầm nhìn để dẫn dắt chủ. Chủ mới là người có khải tượng; nhiệm vụ của người đầy tớ là giúp hoàn thành các mục đích của chủ.

Chúng ta là đầy tớ; Chúa là Chủ. Thế mà chúng ta lại có xu hướng tìm cách đảo ngược điều này! Thiên Chúa mặc khải về chính Ngài, các mục đích và đường lối của Ngài tùy thuộc trực tiếp vào sự vâng phục của chúng ta. Hôm nay Ngài có thể không tiết lộ ý định của Ngài về năm năm sắp tới, nhưng Ngài sẽ cho chúng ta biết bước phải làm tiếp theo của chúng ta là gì. Khi chúng ta đáp lại sự mặc khải của Thiên Chúa, Ngài sẽ hoàn thành những gì Ngài mong muốn, và Ngài sẽ là Đấng nhận được vinh quang.

Sự hoàn thành của chúng ta đến từ việc phục vụ Chủ của chúng ta.

Thế gian sẽ cổ võ bạn phấn đấu chiếm lấy các vị trí của quyền bính và quyền lực. Còn Chúa thì muốn bạn đảm nhận vai trò của một người đầy tớ. Là đầy tớ của Chúa, bạn không nên có một chương trình hành động nào khác ngoài việc vâng phục làm theo bất cứ điều gì Ngài nói với bạn. Thiên Chúa không cần bạn mơ ước những giấc mơ vĩ đại cho cuộc đời bạn, gia đình bạn, doanh nghiệp của bạn hoặc hội thánh của bạn. Ngài chỉ đơn thuần đòi hỏi sự vâng phục. Chúa có những kế hoạch vượt xa những gì bạn suy tưởng (Ê-phê-sô 3:20).

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)