Bài thứ 150: Một tấm áo trắng

Bài thứ 150: Một tấm áo trắng

Đọc Xa-cha-ri 3:1-5

1Đức Giê-hô-va lại cho tôi thấy thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên phải ông để tố cáo ông.
2Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Hỡi Sa-tan, Đức Giê-hô-va quở trách ngươi! Đức Giê-hô-va, Đấng lựa chọn Giê-ru-sa-lem, quở trách ngươi! Chẳng phải người nầy là que củi đang cháy được kéo ra khỏi lửa sao?”
3Bấy giờ, Giê-hô-sua đang mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ.
4Thiên sứ ấy bảo các vị đang đứng trước mặt mình rằng: “Hãy cởi áo bẩn của người nầy ra.” Rồi thiên sứ nói với Giê-hô-sua: “Hãy xem, Ta đã cất bỏ tội ác khỏi ngươi, và Ta sẽ mặc lễ phục tốt đẹp cho ngươi.”
5Lúc ấy, tôi nói: “Xin Chúa cho đội mũ sạch trên đầu người nữa.” Vậy, họ đội mũ sạch và mặc y phục cho người, trong khi thiên sứ Đức Giê-hô-va đang đứng đó.

Câu căn bản: Đức Giê-hô-va lại cho tôi thấy thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên phải ông để tố cáo ông.  (Câu 1).

Suy niệm: Ma quỷ được Kinh Thánh gọi là kẻ chuyên tố cáo. Trong Kinh Thánh Cựu Ước tiên tri Xa-cha-ri mô tả một cảnh trong đó ma quỷ tố cáo thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, người sau đó Chúa phải khước từ ngay lập tức, vì thiên sứ của Chúa đứng ngay bên cạnh kẻ tố cáo.

Vị thiên sứ này là hình ảnh Chúa Giê-xu và vai trò của Ngài trong cõi vĩnh hằng. Sau đó Chúa đã thay đổi áo cho tôi tớ Ngài là Giê-hô-sua bằng lễ phục hẳn hoi. Đây là cảnh biểu tượng cho sự tuyên xưng công nghĩa bởi đức tin của bất cứ người nào ăn năn tội và việc này chỉ có thể xảy ra bên cạnh Chúa Giê-xu.

Người tin Chúa không toàn hảo, nhưng đức công chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu là hoàn hảo. Do lòng tin nơi Chúa Giê-xu người tin Chúa được mặc cho một tấm áo trắng.

Tấm áo này biểu trương cho sự trong trắng, thánh khiết, kết quả của việc thanh tẩy thực hiện bằng máu của Chúa Giê-xu trong cuộc đời, trong tâm hồn, linh hồn và lương tâm của người ấy.

Một nữ tín hữu kể rằng:  Sau khi trở lại tin Chúa, ma quỷ thường đến tố cáo bà ấy về những tội lỗi mà bà ấy đã phạm, và bà ta cứ thường xuyên bị quấy rầy như thế. Bà cầu nguyện thì được Chúa chỉ cho một câu trong sách tiên tri Mi-chê, nói rằng Chúa không nhớ đến những tội lỗi của chúng ta nữa một khi chúng ta đã xưng nhận. Nữ tín hữu đó đã lấy đức tin tin vào lời Chúa hứa và hoàn toàn đắc thắng ma quỷ.

Ma quỷ có thể quấy rầy quý vị như thế hôm nay. Xin hãy nhớ câu Kinh Thánh sau đây và hết lòng tin: “Chúa sẽ còn thương xót chúng tôi, giày đạp sự gian ác của chúng tôi dưới chân Ngài và ném tất cả tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển.” Mi-chê 7:19.

Lời cầu nguyện đề nghị:

“Lạy Chúa Giê-xu, khi Chúa hi sinh trên thập giá, Chúa đã mang lấy tội lỗi của con trên thân Ngài. Con đã được mặc tấm áo trng. Bây giờ con được tự do đến với Cha, vì mọi tội lỗi của con đã được bôi xóa. Con không muốn bị ma quỷ tố cáo quấy rầy con. Xin ban cho con sức mạnh để nhc cho nó về tương lai của nó khi nó cứ tố cáo về quá khứ của con.”

 Nguyễn Sinh