Cách xác định và sử dụng ân tứ hiệu quả

457

Thật đáng buồn khi các ân tứ thuộc linh dường như không còn được chú trọng ngày nay. Ân tứ thuộc linh là yếu tố rất quan trọng để Hội Thánh hoạt động hiệu quả trong xã hội.

Phao-lô dạy: “Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta” Rô-ma 12:6. Các ân tứ thuộc linh được nhắc đến trong 3 phân đoạn Tân Ước (Rô-ma 12; 1 Cô-rinh-tô 12-14; và Ê-phê-sô 4). Các phân đoạn này không hoàn toàn giống nhau. Theo 1 Cô-rinh-tô 12:6, Đức Chúa Cha ban quyền năng, Đức Chúa Jêsus giao chức vụ, và Đức Trời Thánh Linh ban các ân tứ cần thiết để Hội Thánh vận hành đúng cách.

Các ân tứ phổ biến nhất là:

Ân tứ lãnh đạo (Ê-phê-sô 4:11 và 1 Cô-rinh-tô 12:29): Sứ đồ, tiên tri, truyền giáo, mục sư, giáo viên. Những ân tứ này chủ yếu được dùng để gây dựng và phát triển Hội Thánh.

Ân tứ hỗ trợ (Rô-ma 12:6-8): tiên tri, phục vụ, dạy dỗ, khích lệ, ban phát, lãnh đạo, làm việc thiện. Những ân tứ này chủ yếu dùng để tổ chức và điều hành, giúp Hội Thánh thực hiện trách nhiệm của mình cách tốt nhất.

Ân tứ truyền giáo (1 Cô-rinh-tô 12:8-10, 1 Cô-rinh-tô 12:27-31): khôn ngoan, kiến thức, đức tin, chữa bệnh, làm phép lạ, nói tiên tri, giúp đỡ, quản trị, lãnh đạo, phân biệt các thần, nói tiếng lạ và thông dịch. Đây là những công cụ Đức Thánh Linh sử dụng cho công việc truyền giáo của Hội Thánh, 

Nếu không để Đức Thánh Linh bày tỏ chức vụ và quyền năng của Đức Chúa Trời qua các ân tứ Ngài ban, Hội Thánh sẽ không thể phát triển. Hãy xem cách xác định và sử dụng ân tứ thuộc linh của bạn:

5 câu hỏi giúp bạn xác định ân tứ thuộc linh

 1. Khi nghiên cứu về ân tứ thuộc linh trong Kinh Thánh, tôi có ấn tượng với ân tứ nào không?
 2. Tôi thích làm công việc gì?
 3. Thánh Linh bày tỏ với tôi điều gì?
 4. Chúa ban phước cho chức vụ nào trong đời tôi?
 5. Người khác thấy những ân tứ nào trong tôi?

14 câu hỏi để xác định và sử dụng ân tứ thuộc linh

 1. Ân tứ thuộc linh là gì?

Ân tứ thuộc linh là khả năng do Đức Chúa Trời ban tặng, được Đức Thánh Linh phân phát cho từng Cơ Đốc nhân, giúp chúng ta làm việc trong suốt cuộc đời để giúp Hội Thánh thi hành sứ mệnh trên đất.

 1. Sự khác biệt giữa ân tứ thuộc linh và năng khiếu bẩm sinh là gì?

Năng khiếu bẩm sinh là khả năng thể chất để làm những công việc đặc biệt. Đó có thể là năng khiếu âm nhạc, cơ khí hoặc nghệ thuật. Ân tứ thuộc linh là những khả năng thuộc linh để làm những công việc nhất định. Năng khiếu bẩm sinh thường là phương tiện giúp những ân tứ thuộc linh phát huy tác dụng. Ví dụ, một ca sĩ Cơ Đốc giáo sử dụng tài năng âm nhạc của bình để thể hiện ân tứ thuộc linh là truyền bá Phúc Âm.

 1. Ân tứ thuộc linh có phải là dấu hiệu của một tâm linh trưởng thành?

Không! Một tâm linh trưởng thành giống như Đấng Christ chủ yếu được biểu hiện qua Trái Thánh Linh, chứ không phải bởi các ân tứ thuộc linh (Ga-la-ti 5:22-23).

Đức Chúa Trời có thể ban ân tứ thuộc linh cho một Cơ Đốc nhân còn non nớt về mặt tâm linh. Tuy nhiên, điều đó không khiến họ trở nên trưởng thành. Chúa Jêsus nói: “Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ” (Ma-thi-ơ 7:16).

Sa-tan có thể bắt chước ân tứ thuộc linh, nhưng nó không thể giả mạo Trái của Thánh Linh.

 1. Có phải mọi tín đồ đều có ân tứ thuộc linh không?

Đúng! Mỗi tín đồ đều có ít nhất một ân tứ (1 Cô-rinh-tô 12:6-7,11). Tất cả các tín đồ phải tự nhận biết những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho (Rô-ma 12:3)

 1. Có bao nhiêu ân tứ thuộc linh? 

Theo 1 Cô-rinh-tô 12:8-10, 28-29; Rô-ma 12:3-8; Ê-phê-sô 4:11; và 1 Cô-rinh-tô 7:7, có ít nhất 22 ân tứ thuộc linh: sứ đồ; tiên tri; mục sư-giáo sư; truyền giáo; nói tiên tri; giảng dạy; khôn ngoan; kiến thức; tin cậy; làm phép lạ; chữa bệnh; phân biệt các thần, nói tiếng lạ, thông dịch; giúp đỡ; phục vụ; quản lý; khích lệ; dâng hiến; lãnh đạo; nhân từ và độc thân.

 1. Khi nào tín đồ nhận được ân tứ của mình?

Kinh Thánh không đề cập cụ thể đến thời điểm tín đồ nhận được ân tứ thuộc linh. Nhưng thường thì ân tứ sẽ đi cùng với Đấng ban cho, và được ban cho khi một người được tái sinh (2 Ti-mô-thê 1:6).

 1. Một tín đồ có thể nhận được bất cứ ân tứ nào mình muốn không?

Không! (1 Cô-rinh-tô 12:29-31). Đức Thánh Linh ban ân tứ khi Ngài thấy phù hợp (1 Cô-rinh-tô 12:7,8-9,11). Tuy nhiên, nếu chúng ta trung thành với ân tứ mà Đức Thánh Linh đã ban cho, thì Ngài kêu gọi chúng ta cầu xin để nhận được những ân tứ khác (1 Cô-rinh-tô 12: 29-31).

 1. Liệu ân tứ thuộc linh có sẵn sàng phát huy tác dụng ngay?

Không! Cần có thời gian để ân tứ trưởng thành và phát huy hết tác dụng. Mỗi tín đồ có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng ân tứ của mình. Mỗi Cơ Đốc nhân nên sử dụng ân tứ của mình để nâng đỡ và hiệp sức với ân tứ của anh em trong cùng thân thể (Rô-ma 12:4-6).

 1. Nếu một người không có ân tứ truyền giảng, họ có được “miễn” nhiệm vụ đưa mọi người đến với Đấng Christ không?

Dĩ nhiên là không! Thiếu ân tứ không có nghĩa là bạn được “miễn” khỏi những mệnh lệnh rõ ràng trong Kinh Thánh. Ví dụ, tất cả chúng ta được lệnh phải dâng hiến rời rộng. Dù không có ân tứ dâng hiến, một tín đồ cũng không có quyền nói rằng: “Tôi không cần phải dâng phần mười. Tôi không có ân tứ dâng hiến!” Tất cả chúng ta đều được giao sứ mệnh chia sẻ Phúc Âm với người khác cho dù có ân tứ truyền bá Phúc Âm hay không.

 1. Ân tứ thuộc linh có thể mất đi không?

Có! Ân tứ không được sử dụng hoặc phát triển sẽ mất đi (như ruột thừa trong cơ thể người). Dụ ngôn về các ta-lâng của Chúa Jêsus cho thấy nguy cơ chúng ta đánh mất ân tứ Đức Thánh Linh đã ban. Khi ấy, chính Chủ sẽ quở trách chúng ta (Ma-thi-ơ 25:14-30).

 1. Ân tứ này có quan trọng hơn ân tứ khác không?

Giá trị của các ân tứ thuộc linh được đánh giá dựa trên lợi ích mang đến cho toàn thể Hội Thánh. Phao-lô nói rằng do bản chất các ân tứ luôn phụ thuộc lẫn nhau, chúng ta không nên kiêu ngạo vì ân tứ mình nhận được.

 1. Ân tứ thuộc linh có thể bị lạm dụng không?

Có! Phao-lô nói về việc lạm dụng ân tứ nói tiếng lạ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô (1 Cô-rinh-tô 14). Phao-lô dạy rằng việc nói tiếng lạ mà không có ân tứ thông dịch hỗ trợ sẽ khiến Hội Thánh bối rối thêm, và bị những người không tin nhạo báng.

 1. Kinh Thánh có khuyến khích chúng ta “kiểm tra” ân tứ thuộc linh không?

Chúng ta cần phải cẩn thận với các bài kiểm tra ân tứ thuộc linh.

“Bài kiểm tra ân tứ thuộc linh” là công cụ nhằm giúp các tín đồ nhận biết ân tứ thuộc linh của mình. Tín đồ sẽ trả lời một loạt câu hỏi nhằm khám phá những ân tứ cụ thể của họ. Khi được sử dụng một cách thích hợp, bài kiểm tra này có thể là một công cụ hữu ích, nhưng chúng ta phải nhớ rằng nó có giới hạn. Làm sao một công cụ của con người có thể đo lường công việc quyền năng vô hạn của Đức Thánh Linh?

Các bài kiểm tra ân tứ thuộc linh có thể xác định được năng khiếu bẩm sinh và ân tứ thuộc linh. Nhưng khi không thể phân biệt được giữa hai khái niệm này, tín đồ có thể nhầm lẫn và “phục vụ” theo năng khiếu bẩm sinh, hơn là dựa vào quyền năng và sự trang bị của Thánh Thần.

Các bài kiểm tra ân tứ thuộc linh có thể hữu ích, nhưng chúng ta phải nhớ những giới hạn của nó và tiến hành một cách thận trọng. 

 1. Đức Thánh Linh có còn ban cho tín đồ ân tứ về tiếng lạ và nói tiên tri không?

Kinh Thánh chép rằng tiếng lạ là một trong những ân tứ Thánh Linh ban cho con người. Điều chúng ta có thể chắc chắn là: Đức Thánh Linh sẽ xây dựng Hội Thánh Ngài, và ban cho chúng ta tất cả những ân tứ cần thiết để đạt được mục đích ấy. Ngài nắm mọi chủ quyền, vậy nên chúng ta không cần lo lắng về điều đó.

Lời kết

Mỗi Cơ Đốc nhân được ban cho ít nhất một ân tứ thuộc linh khi tin nhận Chúa. Ân tứ ban đầu có thể yên lặng trong một thời gian cho đến khi chúng ta trưởng thành. Những ân tứ này sẽ đồng hành với tín đồ trong suốt cuộc đời chức vụ. Tôi từng nghĩ rằng mỗi người chỉ có một ân tứ. Tuy nhiên, khi chức vụ phát triển, nhu cầu ân tứ của tôi cũng tăng lên.

Khi quản lý tốt ân tứ ban đầu của mình, và mở rộng chức vụ, chúng ta có thể cầu xin Đức Chúa Trời ban những ân tứ khác theo hướng dẫn của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 12:31 và 1 Cô-rinh-tô 14:39).

Đức Chúa Trời có thể sử dụng một ân tứ cụ thể trong một thời gian ngắn để phục vụ nhu cầu cụ thể trong thân thể Đấng Christ.

Chúa kêu gọi chúng ta phải sử dụng ân tứ thuộc linh của mình. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê rằng: “Đừng xao lãng ân tứ trong con” 1 Ti-mô-thê 4:14.

Trung tín sử dụng ân tứ sẽ mang lại hiệu quả tối ưu trong chức vụ. Khi không phát triển ân tứ ấy, chức vụ cũng sẽ bị ảnh hưởng!

Bài: Dr. Roger Barrier; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/how-to-identify-and-effectively-use-your-spiritual-gifts.html)