Ngày 10 tháng Sáu Nhưng Tôi Và Gia Đình Sẽ Phụng Sự Chúa

Bây giờ nếu anh chị em không muốn thờ Chúa,
thì hôm nay hãy chọn lấy thần nào mình muốn thờ,
hoặc các thần tổ tiên anh chị em đã thờ bên kia Sông Cả,
hoặc các thần của dân A-mô-ri trong xứ anh chị em đang sống đây,
nhưng tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ thờ Chúa.”
-Giô-suê 24:15-

Phụng sự Chúa không phải là tùy chọn duy nhất của Giô-suê. Ông đã có thể tiếp thu các niềm tin và những tập tục tôn giáo theo gia sản của gia đình ông trong xứ ngoại giáo Ai Cập. Ông đã có thể chấp nhận thứ tôn giáo thờ thần tượng của những vùng lân cận nơi giờ đây ông đang sống. Những tùy chọn này có vẻ như là những chọn lựa dễ hơn so với việc thờ phượng Chúa. Nhưng Giô-suê đã chứng kiến sự thành tín của Chúa (Giô-suê 23:14). Ông xác tín rằng Chúa của ông là Thiên Chúa chân thần duy nhất và việc phụng sự Ngài sẽ đem lại chiến thắng và phước lành.

Giô-suê đã quyết định chỉ phụng sự Chúa mà thôi. Ông cũng quyết tâm dạy cả nhà mình tôn vinh Chúa như ông. Ông tin cậy Chúa giúp ông chiến thắng trong trận mạc, và ông biết Chúa cũng ban cho ông sự đắc thắng tâm linh trong gia đình mình.

Bạn cũng phải quyết định sẽ phụng sự ai. Một mớ hỗn hợp các tôn giáo phổ thông lớn tiếng phản đối sự đồng minh của bạn. Nếu bạn xuất thân từ một gia tộc tin theo Chúa, có thể bạn sẽ trân trọng đức tin của bố mẹ và ông bà mình. Nếu bạn không lớn lên trong một gia đình tin theo Chúa, thì giống như Giô-suê, bạn có thể quyết định từ bỏ gia sản vô tín của mình để bắt đầu một thế hệ phụng sự Thiên Chúa.

Nếu bạn quyết tâm hết lòng phụng sự Chúa, tấm gương của bạn sẽ đem lại phước lành lớn lao cho gia đình mình. Nếu bạn đặt niềm xác tín nơi Chúa, thì khi những người xung quanh chứng kiến đức tin của bạn, họ có thể cũng sẽ quyết định tin cậy Ngài. Hãy quyết định như Giô-suê đã làm, là phụng sự Chúa bằng cả tấm lòng mình không hề hổ thẹn, và sau đó hãy nhìn xem Chúa ban phước cho gia đình bạn thế nào.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)