Ngày 13/4: TƯ TƯỞNG CỦA CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ SUY TƯỞNG CỦA CON NGƯỜI

Ngày 13 tháng Tư

TƯ TƯỞNG CỦA CHÚA
KHÔNG PHẢI LÀ SUY TƯỞNG CỦA CON NGƯỜI
Ðừng để ai trói buộc anh chị em bằng những triết lý mơ hồ và những lời giả dối rỗng tuếch dựa trên truyền thống của loài người và trên những nguyên tắc sống cơ bản của đời này, thay vì dựa trên Chúa Giê-su Christ.
(Cô-lô-se 2:8)

Có một sự cám dỗ tinh tế cổ võ những người theo Chúa hãy “sống thực tế.” Nghĩa là họ tìm cách thực hiện công việc của Thiên Chúa theo đường lối của loài người. “Đạt cho được kết quả” trở thành trọng tâm chính. Dường như chúng ta tin rằng kết quả biện minh cho phương tiện. Đừng để bị dẫn dắt đi xa lạc bởi lý luận của thế gian. Một cuộc kiểm nghiệm Lời Chúa cho thấy rằng đôi khi người ta coi phương tiện còn quan trọng hơn cả kết quả. Thế giới tìm cách thuyết phục bạn rằng bao lâu bạn có thể hoàn thành một điều gì đó cho vương quốc của Chúa, thì đó là tất cả những gì quan trọng. Ví dụ, A-na-nia và Sa-phi-ra đã dâng hiến một số tiền cho hội thánh của họ, đó là một điều tốt, nhưng họ đã làm điều ấy một cách gian dối. Chúa phán xét họ ngay lập tức, không phải vì những gì họ đã làm, nhưng vì cách họ đã làm điều ấy (Công Vụ 5:1-11).
Sa-tan đã tìm cách gài bẫy Chúa Giê-su với cùng một cám dỗ như thế. Sa-tan đã không đặt vấn đề về sự xứng đáng của sứ vụ của Chúa Giê-su, mà chỉ cống hiến các giải pháp “thực tế” để hoàn thành mục tiêu của Chúa Giê-su nhanh hơn và ít tốn phí hơn. Đường lối của Thiên Chúa không giống như đường lối của con người. “Sự hiệu quả” theo quan điểm của con người thì không được Chúa đánh giá cao. Không có vẻ gì là hiệu quả khi bảo con cái Y-sơ-ra-ên đi vòng quanh thành Giê-ri-cô mười ba lần rồi sau đó thổi kèn lên, nhưng điều ấy đã làm cho các tường thành sụp đổ (Giô-suê 6). Chẳng có vẻ gì là khôn ngoan khi chọn con trai út của Gie-sê để trở thành vị vua tiếp theo, nhưng Thiên Chúa đã nhìn thấy một con người đẹp lòng Ngài (1 Sa-mu-ên 16:11). Thoạt nhìn, không có vẻ gì là hợp lý khi Chúa Giê-su chọn mười hai môn đồ như Ngài đã làm, nhưng qua họ, Thiên Chúa đã ảnh hưởng diệu kỳ đến thế giới.
Sẽ không bao giờ là khôn ngoan khi tìm cách thực hiện công việc của Thiên Chúa theo đường lối của loài người. Đó là một cám dỗ từ lâu đời vốn dường như có lý trên bề mặt, nhưng thường khác xa với các mục đích của Thiên Chúa.
(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)