NGÀY 14 Biến Điều Đó Thành Sự Thật Cho Dân Ngài

Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn. (Hê-bơ-rơ 8:6)

Đấng Christ là Đấng trung bảo của một giao ước mới, theo Hê-bơ-rơ 8:6. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là huyết của Ngài—huyết của giao ước (Lu-ca 22:20; Hê-bơ-rơ 13:20)—cuối cùng và đã mua chuộc dứt khoát, đảm bảo chắc chắn sự làm thành lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.

Có nghĩa là Đức Chúa Trời, theo những lời hứa trong giao ước mới, mang lại sự biến đổi bên trong chúng ta bởi Thánh Linh của Đấng Christ. Và nó có nghĩa là Đức Chúa Trời thực hiện sự biến đổi này trong chúng ta nhờ đức tin—đức tin vào tất cả những gì Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Đấng Christ.

Giao ước mới được mua bởi huyết của Đấng Christ, được hiệu nghiệm bởi Thánh Linh của Đấng Christ, và được áp dụng cho chúng ta nhờ đức tin nơi Đấng Christ. Chỗ tốt nhất để tìm thấy Đấng Christ đang làm việc vớitư cách là Đấng trung bảo của giao ước mới là Hê-bơ-rơ 13:20-21: Đức Chúa Trời bình an, là Đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem Đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Jêsus chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết, nguyền xin Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài, và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta; sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng! A-men.

Những từ ngữ “làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta” mô tả điều xảy ra khi Đức Chúa Trời viết luật pháp vào lòng chúng ta trong sự hoà hợp với giao ước mới. Và cụm từ “bởi Đức Chúa Jêsus Christ” mô tả Chúa Jêsus là đấng trung bảo của công việc vinh quang trong ân điển tối cao này.

Vì vậy, ý nghĩa của Giáng sinh không chỉ là Đức Chúa Trời thay thế hình bóng bằng thực tại, mà còn là Ngài lấy thực tại đó và biến nó thành hiện thực với dân tộc Ngài. Ngài ghi nó vào lòng của họ. Có thể nói Ngài không đặt món quà Giáng sinh của Ngài là sự cứu rỗi và sự biến đổi dưới gốc cây, để bạn nhặt được bằng sức riêng của mình. Ngài nhặt nó lên, đặt nó vào lòng bạn, trong tâm trí bạn và cho bạn ấn chứng của sự bảo đảm rằng bạn là con của Đức Chúa Trời.

TIN VUI MỪNG LỚN
25 Bài Đọc Tĩnh Nguyện Dành Cho Mùa Vọng

https://vietnamesetheologicalreview.org/vi/desiringgod/john-piper/john-piper-tin-vui-mung-lon-2/