Ngày 16 tháng Năm: Trung Thành Với Điều Không Thể

Trung Thành
Với Điều Không Thể

Chúa quay qua ông và phán với ông:
“Hãy đi, dùng sức ngươi sẵn có mà giải thoát dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Mi-đi-an.
Há chẳng phải Ta sai ngươi đó sao?”
-Các Thủ Lãnh 6:14-

Trong suy nghĩ của Ghi-đê-ôn, chiến thắng quân Mi-đi-an là một điều không thể, và ông hoàn toàn đúng! Người Mi-đi-an, cùng với các đồng minh của họ, đã khiến những người Do Thái yếu đuối hoảng sợ. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc mà Chúa phán bảo Ghi-đê-ôn hãy ra trận chiến đấu với họ, thì chiến thắng không còn là điều không thể nữa!

Khi Chúa Giê-su truyền lệnh cho nhóm nhỏ những người theo Ngài hãy làm cho muôn dân trở thành môn đồ, điều ấy có khả thi không? (Ma-thi-ơ 28:19). Nếu Chúa Giê-su đã nói thế, thì chắc chắn là vậy! Khi Chúa Giê-su bảo các môn đồ Ngài hãy yêu kẻ thù của mình, Ngài có thực tế không? Tất nhiên là thực tế, bởi vì Ngài là Đấng sẽ tạo sự hòa giải qua họ (2 Cô-rinh-tô 5:19-20).

Bạn có coi các mệnh lệnh như vậy là không hợp lý không? Bạn có sửa đổi lời Chúa để tìm một cách giải thích có vẻ hợp lý với bạn không? Đừng hạ giá những gì có thể với Thiên Chúa (Phi-líp 4:13). Khi Chúa giao một nhiệm vụ, nó không còn là một điều không thể, mà đúng hơn đó sẽ là một sự chắc chắn tuyệt đối. Khi Chúa trao cho bạn một nhiệm vụ dường như không thể làm nổi, thì điều duy nhất ngăn cản nó không hoàn thành là sự bất tuân của bạn. Khi Chúa phán, có thể bạn sẽ sợ chết khiếp được! Ngài sẽ dẫn dắt bạn làm những điều hoàn toàn không thể làm nổi trong sức riêng của mình. Nhưng Chúa sẽ ban cho bạn chiến thắng, từng bước một, khi bạn vâng phục Ngài. Làm thế nào để bạn đáp ứng với các nhiệm vụ dường như không thể kham nổi đây? Bạn có định loại trừ chúng ra, coi như không thể nào đạt được? Hay bạn sẽ lập tức điều chỉnh cuộc sống mình theo mặc khải của Chúa, quan sát với lòng mong đợi để thấy Ngài sẽ hoàn thành các mục đích của Ngài như thế nào qua sự vâng phục của bạn? Chúa muốn thực hiện những điều không thể trong cuộc đời bạn. Tất cả những gì Ngài đòi hỏi là sự vâng phục của bạn mà thôi.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)