Ngày 25/09 – Sự “Đi” Cho Sự Giải Hoà

“Ấy vậy khi nào ngươi nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình”(Ma-thi-ơ 5:23)

Câu Kinh thánh nầy nói lên rằng, “Nếu bạn mang của lễ bạn đến đền thờ, và tại đó bạn nhớ lại rằng anh em của bạn có điều gì nghịch cùng bạn . “Câu nầy không hề nói lên, “Nếu bạn dò xét và tìm thấy điều gì đó vì cớ tính nhạy cảm bất thường của bạn, “nhưng, “Nếu bạn nhớ lại. “Nói cách khác, nếu điều gì đó được đưa vào sự hiểu biết của tâm trí bạn bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời – “thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hoà với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ “(5:24). Không bao giờ nên chống lại sự cảm xúc mãnh liệt đối với Thánh Linh Đức Chúa Trời bên trong bạn khi Ngài chỉ dạy bạn tận chi tiết nhỏ nhất.

“Hãy giảng hoà với anh em trước đã. “Huấn lệnh của Cưú Chúa chúng ta rất đơn giản – “Hãy giảng hoà trước đã. “Thực ra Ngài hàm ý, “Hãy trở lại con đường mà từ đó bạn đã đến – con đường đã chỉ rõ cho bạn xuyên qua sự kết án mà bạn nhận được tại bàn thờ; hãy có một thái độ trong trí não và tâm hồn bạn đối với người hiện đang chống nghịch bạn để làm cho sự làm hoà của bạn trở nên tự nhiên như sự hít thở. “Chúa Giê-su không đề cập đến người kia – Ngài nói về chính bạn là người phải đi. Đây không thuộc vấn đề quyền hạn riêng của riêng. Điểm đáng ghi nhận của một người thánh là người đó có thể từ bỏ quyền hạn cá nhân mình và vâng lời Cưú Chúa Giê-su.

“. rồi hãy đến dâng của lễ. “Tiến trình của sự làm hoà được nêu ra rõ rệt. Trước tiên, chúng ta có tinh thần hào hùng về sự hy sinh của mình, nhưng thình lình có sự ngăn trở bởi sự nhạy cảm do Đức Thánh Linh, và kế đó chúng ta bị dừng lại tại chỗ của lòng xác tín của chúng ta. Theo sau sự kiện nầy là sự vâng theo Lời của Đức Chúa Trời là Lời tạo nên trong bạn một thái độ hay một tinh thần không trách móc đối với người mà bạn đang có sự bất hoà. Và cuối cùng có một của lễ – đơn giản, vui mừng, và không có gì ngăn trở – được dâng lên cho Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-