Ngày 26 tháng Sáu Không Chỗ Trách Được

Trong xứ U-xơ có một người tên Gióp. Ông thật là một người trọn vẹn và ngay thẳng,
một người kính sợ Ðức Chúa Trời và lánh xa điều ác.
(Gióp 1:1)

Có một cảm giác tự do lạ lùng trong việc sống một cuộc đời không chỗ trách được. Gióp là một người không chỗ trách được. Sa-tan cũng như loài người không thể nào buộc tội Gióp đã làm gì sai trái. Dù phải chịu nhiều thử thách khắc nghiệt nhất, Gióp vẫn ở trong tình trạng không chỗ trách được.

Sứ đồ Phao-lô nói ông hết lòng tìm cách liên đới với người khác bằng một phương thế nào đó tốt nhất để không bao giờ phải hối hận vì những việc làm của mình (Công Vụ 24:16). Chúng ta cũng nên có ước vọng như thế. Sách Khải Huyền cho thấy những người ở thiên đàng sẽ là những người không chỗ trách được (Khải Huyền 14:5). Điều kiện này không có nghĩa là khi ở thế gian họ chẳng bao giờ phạm một tội lỗi nào, nhưng có nghĩa là Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của họ và ban cho họ sự công chính của Ngài.

Không chỗ trách được không có nghĩa là hoàn hảo. Nó có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh bạn đều làm điều đúng. Nếu bạn phạm lỗi cùng ai, thì bạn xưng nhận tội lỗi mình và xin được tha thứ. Nếu bạn phạm tội nghịch cùng Chúa, thì bạn ăn năn và bắt đầu vâng phục Ngài (Châm Ngôn 28:13). Thường thì cách bạn giải quyết tội lỗi mình cũng quan trọng như chính tội lỗi ấy. Khi bạn ý thức được sự vi phạm của mình, hãy tìm cách trở nên không chỗ trách được trong cách bạn giải quyết vấn đề. Nếu bạn toan tính giấu nhẹm tội lỗi mình, phủ nhận nó, biện minh cho nó, hoặc đổ lỗi cho người khác gây ra điều ấy, thì bạn đang làm cho tội lúc đầu của mình càng tồi tệ hơn.

Bạn có đang ở trong tình trạng không chỗ trách được trong cách cư xử của mình với Chúa và người khác không? Khi bạn không đối đãi tử tế với người khác như đáng lẽ phải làm, thì bạn có đáp lại với lòng liêm chính khi giảng hòa với người đó không? Nếu bạn muốn trở nên không chỗ trách được, bạn phải làm mọi sự theo khả năng của mình để sửa chữa mọi việc làm sai trái, và hòa giải mọi mối tương giao đã đổ vỡ. Sẽ có cảm giác bình an thật thâm sâu cho người nào sống theo đường lối không chỗ trách được.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)