Ngày 29/05 – Thưa Vâng – Nhưng!”

“Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song” (Lu-ca 9:61)

Giả sử Đức Chúa Trời bảo bạn làm một điều mà đó chính là một thử nghiệm lớn lao cho bạn, và hoàn toàn nghịch lại với lương tri bạn. Bạn sẽ làm sao? Bạn sẽ thối lui? Nếu bạn tập thói quen làm một công việc gì đó trong thực tế, bạn sẽ làm việc đó mỗi một lần bạn được sự thử nghiệm cho đến khi bạn vất bỏ thói quen đó bằng một sự cương quyết tuyệt đối. Và thật cũng giống như vậy đối với phương diện thiêng liêng. Bạn đến ngay tại điểm mà Cứu Chúa Giê-su muốn, một lần nữa rồi một lần nữa, nhưng mỗi lần như vậy bạn lại quay trở lại ngay điểm ban đầu của sự thử nghiệm, cho đến khi bạn cương quyết từ bỏ chính mình cho Đức Chúa Trời bằng một sự đầu phục trọn vẹn. Tuy nhiên chúng ta thường có khuynh hướng nói, “Thưa vâng, nhưng – giả sử tôi thực sự vâng lời Đức Chúa Trời trong việc nầy, thì về việc kia?” Hay chúng ta nói, “Vâng, tôi sẽ vâng lời Đức Chúa Trời nếu điều mà Ngài bảo tôi không đi ngược lại với lương tri tôi, nhưng xin đừng bảo tôi đặt bước chân tôi vào bóng tối.”

Cưú Chúa Giê-su Christ đòi hỏi một tinh thần phóng túng và phiêu lưu đối với những người đặt đức tin mình nơi Ngài y như sự biểu lộ cách tự nhiên của một con người. Nếu một người sắp làm bất cứ một việc gì xứng đáng, sẽ có một thời gian mà người đó phải liều hết mọi sự bằng cách lao vào bóng tối. Trong lĩnh vực thiêng liêng, Cưú Chúa Giê-su đòi hỏi bạn liều hết mọi sự mà bạn còn đang cầm giữ hoặc tin tưởng bằng ý thức tự nhiên của con người, vượt lên cao bằng đức tin và tin vào điều Ngài đã phán dạy. Một khi bạn vâng lời, lập tức bạn sẽ thấy rằng những điều Ngài dạy dỗ đều vững vàng và hợp lý y như của một ý thức tự nhiên.

Bởi sự thử nghiệm của lương tri, các lời phát biểu của Cưú Chúa Giê-su Christ nghe dường như điên gàn, nhưng khi bạn thử chúng bằng các thử nghiệm của đức tin, tâm linh bạn sẽ tràn đầy với biết bao sự kiện lý thú và kinh sợ, vì mọi điều đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Hãy tin cậy trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời, và khi Ngài mang đến bạn một cơ hội phiêu lưu, ban cho bạn dịp tiện đó, hãy chắc là bạn nhận lấy nó. Chúng ta hành động như các người vô tín đang trong cơn khủng hoảng – chỉ có một trong toàn thể đám đông cả gan đủ để đầu tư đức tin mình vào đặc tính của Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-