Bài 197: Không tin

Đọc Mác 16:1-20

Câu căn bản: Ai tin và chịu báp tem sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. (Câu 16).

Suy niệm: Ngày thứ nhất trong tuần lễ, ba nữ môn đệ đến khu mộ chí để tẩm thuốc thơm cho Chúa, theo như thủ tục thời đó. Họ thấy mấy điều khác lạ:

thứ nhất là tảng đá lớn chặn cửa hang mộ ai đã lăn sang một bên;

thứ hai, nhìn vào mộ, họ thấy một người mặc áo trắng. Người ấy bảo họ rằng Chúa đã sống lại, không còn ở trong mộ nữa;

thứ ba, họ run sợ nhưng chạy đi báo tin cho các môn đệ của Chúa, nhưng không ai tin.

Sau đó, Chúa Giê-xu hiện ra cho mười một môn đồ trong lúc họ đang dùng bữa. Ngài trách họ về sự vô tín và cứng lòng, vì họ không tin những người đã từng thấy Ngài sau khi Chúa sống lại. (Câu 14).

May lắm, Chúa biết tâm trạng của các môn đồ đầu tiên, nên đã dành 40 ngày sau đó dạy họ về nước Đức Chúa trời.

Sau khi Đức Thánh Linh giáng xuống, ngự vào tâm hồn mỗi người, thì họ “Ra đi truyền giảng khp nơi; Chúa cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo.” (Câu 20).

Không tin là tình trạng chung của nhân loại, từ ban đầu cho đến thế kỷ 21 hiện nay.

Các môn đệ của Chúa Giê-xu trực tiếp nghe Chúa dạy trong ba năm trời, nhưng khi nghe tin Chúa sống lại, họ cứng lòng và không tin, cho đến khi chính họ gặp Chúa và được Thánh Linh Chúa cảm thúc, họ mới tin và vâng lời Chúa truyền rao Tin Mừng về Chúa hi sinh chuộc tội cho nhân loại, đã chết và phục sinh.  Nhờ họ tin Chúa và vâng lời Chúa mà Tin Mừng đó loan truyền mãi cho đến đất nước chúng ta ngày nay.

Bạn tin Chúa chưa? Tại sao bạn tin Chúa?

Có khi nào bạn cứng lòng và không tin không?

Bạn cần gặp Chúa để học thêm về nước Đức Chúa Trời và nhận Thánh Linh để có thể vâng lời Chúa dạy mà công bố tin mừng cho những người chưa tin và chưa biết đến Chúa.

Khi bạn làm như thế, Chúa sẽ cùng làm việc với bạn và phép lạ sẽ xảy ra.

Nguyễn Sinh