Bài 209: Giảng dạy Lời Chúa và phục vụ

Đọc CVCSĐ 6:1-7

Câu căn bản: Còn chúng tôi cứ chuyên tâm về sự cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. (Câu 4).

Suy niệm:  Phần đọc Kinh Thánh hôm nay CVCSĐ 6:1-7 Bản Kinh Thánh Truyền Thống Hiệu Đính gọi là Lập chức chấp sự. Chấp sự là một chức vụ của giáo dân trong Hội Thánh Tin Lành cấp Chi Hội. Kinh Thánh Tân Ước có ghi lại lời dạy của Sứ -đồ Phao-lô về chức phận và tư cách của chấp sự (1 Ti-mô-thê 3:8-13).

Hội Thánh đầu tiên đông đến mấy nghìn người vì vậy ngoài mục vụ Kinh Thánh, người ta còn phải lo cấp dưỡng cho những người nghèo khó, già yếu hay tật nguyền. Các sứ đồ không lo xuể nên phải cử ra một ủy ban gồm bẩy người để đặc trách các dịch vụ này. Bẩy người đó là các chấp sự đầu tiên trong Hội Thánh.

Theo câu 3 thì tiêu chuẩn cho các chấp sự là: Có tiếng tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan.

Một trong các chấp sự đầu tiên là Ê-tiên cũng là người thực hiện các phép mầu và việc kỳ lạ như các sứ đồ và cũng là người tử đạo đầu tiên.

Trong khi đó, chấp sự Phi-líp cũng là người truyền giảng Phúc Âm cho người Sa-ma-ri, và được thiên sứ chỉ đạo hướng dẫn viên quan người Ê-thi-ô-pi tin Chúa. Vì vậy các chấp sự cũng góp phần trong việc truyền giảng Tin Lành.

Thể thức tuyển chọn các chấp sự vẫn còn được áp dụng trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ngày nay.

Nguyễn Sinh