Bài 25: Hãy Vững Tin!

Bài 25: Hãy Vững Tin!

Đọc  Xuất Ai-cập ký 11:1-10

1Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Ta sẽ giáng cho Pha-ra-ôn và Ai Cập một tai vạ nữa. Sau đó, vua ấy sẽ để cho các con ra đi. Không những vua ấy để cho các con ra đi mà còn đuổi sạch các con khỏi đây nữa.

2Vậy hãy dặn bảo dân chúng rằng mỗi người, cả nam lẫn nữ, phải xin người láng giềng mình những món đồ bằng bạc và vàng.”

3Đức Giê-hô-va làm cho dân chúng được ơn dưới mắt người Ai Cập. Đặc biệt, dưới mắt quần thần của Pha-ra-ôn cũng như dưới mắt dân Ai Cập, Môi-se là một nhân vật rất quan trọng.

4Môi-se nói: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Khoảng nửa đêm Ta sẽ tuần hành khắp Ai Cập.

5Tất cả các con trưởng nam trong xứ Ai Cập sẽ chết, từ thái tử của Pha-ra-ôn đang trị vì cho đến con cả của người hầu gái đang xay cối, và cả đến con đầu lòng của súc vật nữa.’

6Khắp Ai Cập sẽ có tiếng kêu khóc inh ỏi như chưa từng có và cũng sẽ chẳng bao giờ có như vậy.

7Trái lại, trong dân Y-sơ-ra-ên, ngay đến chó cũng sẽ chẳng sủa người hoặc súc vật, để các người biết rằng Đức Giê-hô-va phân biệt dân Y-sơ-ra-ên với dân Ai Cập như thế nào.

8Bấy giờ, quần thần của bệ hạ sẽ xuống gặp tôi, cúi mình trước mặt tôi và nói: ‘Ông và cả dân chúng theo ông hãy đi đi!’ Sau đó tôi sẽ ra đi.” Nói xong, Môi-se rời Pha-ra-ôn trong cơn nóng giận.

9Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Pha-ra-ôn không chịu nghe con là để Ta gia tăng các dấu lạ trong xứ Ai Cập.”

10Môi-se và A-rôn thực hiện các dấu lạ đó trước mặt Pha-ra-ôn; nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, nên vua ấy không chịu để cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình.

Câu căn bản:Bấy giờ quần thần của bệ hạ sẽ xuống gặp tôi, cúi mình trước mặt tôi và nói: ‘Ông và cả dân chúng theo ông hãy đi đi!’ Nói xong, Môi-se-rời Pha-ra-ôn trong cơn nóng giận.  Câu 8.

Suy niệm: Khi Chúa kêu gọi Môi-se để giải phóng dân tộc Do-thái khỏi ách nô-lệ Ai cập, Môi-se cảm thấy run sợ khi phải trình tâu với vua Ai-cập là Pha-ra-ôn.  Lúc đầu ông ngần ngừ và thụ động.  Nhưng dần dần Môi-se can đảm hơn khi ông tin tưởng nơi Chúa, và biết Chúa đi với mình. Ông đã nhận nhiệm vụ mà Chúa giao.

Môi-se bắt đầu trình tâu với Pha-ra-ôn trong thái độ rất cương quyết và mạnh mẽ. Trong Xuất Ai-cập  chương 11 chúng ta thấy ông ra về trong cơn nóng giận.

Chúng ta thấy sự thay đổi thái độ của Môi-se rất nhanh chóng, vì phải ra mắt một nhân vật uy quyền nhất đương thời. Môi-se không run sợ trước oai nghi và uy quyền của bạo vương Ai-cập, nhưng mạnh mẽ và quyết tâm, vì ông bước đi với sức mạnh của Vua trên các vua.

Mỗi chúng ta đều có thể trải nghiệm sự vững tin như thế khi chúng ta xác nhận sức mạnh của Chúa thay vì nhờ cậy xác thịt hay khả năng của mình.  Đó là khi chúng ta vâng lời Chúa phán dạy và trung tín thi hành mệnh lệnh của Ngài.

Theo gương lĩnh tụ Môi-se chúng ta hãy vững tin nơi Chúa. Chúng ta không cô đơn. Dù ngay trong giây phút này. Như Môi-se, bạn có thể được giải thoát khỏi nỗi lo sợ hay nghi ngờ, mặc dù bạn phải đối diện với ai và bạn là người nhút nhát e sợ. Hãy cầu xin Chúa tràn đầy niềm tin nơi bạn để bạn mạnh dạn và cương quyết phục vụ Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha Thánh, xin cứu con thoát khỏi tính nhát sợ và nghi ngờ. Con xin trình dâng lên Cha tất cả thời gian, khả năng và những gì con có. Xin biến đổi con. Trang bị con lòng kính thờ Chúa và yêu mến nước của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Nguyễn Sinh