Bài 275 – Chịu khổ như Chúa

Đọc 1 Phi-e-rơ 4:1-6

1Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác, thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ khí; vì người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi,

2để bao lâu còn sống trong thể xác thì anh em không sống theo những dục vọng con người, mà theo ý muốn Đức Chúa Trời.

3Ngày trước anh em đã phí thời gian để làm những việc dân ngoại thích làm, như sống phóng đãng, tham dục, say sưa, cuồng loạn, trác táng, thờ hình tượng gớm ghiếc.

4Khi thấy anh em không còn dự vào sự trụy lạc phóng túng ấy nữa thì họ ngạc nhiên và nói xấu anh em.

5Nhưng họ sẽ phải khai trình với Đấng sẵn sàng phán xét người sống và kẻ chết.

6Vì lý do đó, Tin Lành cũng đã được giảng ra cả cho kẻ chết, để sau khi bị phán xét theo loài người về phần thể xác, họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh.

Câu căn bản: Để bao lâu còn sống trong thể xác thì anh em không sống theo những dục vọng con người, mà theo ý muốn Đức Chúa Trời.  Câu 2.

Suy niệm: Bản Thánh Kinh Diễn ý dịch 1 Phi-e-rơ 4:1-2 như sau: “Vì Chúa Cứu Thế đã chịu đau đớn trong thể xác, anh em cũng phải có tinh thần sẵn sàng chịu khổ như Ngài. Nên nhớ, khi thể xác anh em đau đớn, tội lỗi sẽ mất năng lực, và anh em sẽ không còn theo đuổi những dục vọng thấp hèn, nhưng quyết tâm làm theo ý Thương Đế.” Đây là cách nói của sứ đồ Phi-e-rơ về việc người tin Chúa là bằng lòng chết với Chúa trên thập giá, đóng đinh tất cả cuộc đời cũ của mình để không còn bị nếp sống cũ lôi kéo nữa. Cuộc đời đổi mới của người tin Chúa sẽ theo ý chỉ của Chúa mà sống.

Câu 3 và 4. Câu ba miêu tả cuộc đời phóng túng của người chưa tin Chúa trong thế gian này.

Câu 4 nêu lên phản ứng của người đời đối với người tin Chúa.

Câu 5. Người tin Chúa biết rõ nếp sống phóng túng của người đời sẽ bị phán xét.

Câu 6. Có nhiều người tưởng lầm rằng kẻ đã chết rồi cũng có dịp nghe Tin lành mà ăn năn và được cứu. Thật ra toàn bộ giáo lý Kinh Thánh không nơi nào nói như vậy. Câu này chỉ có nghĩa là những người chết khi trước cũng được nghe Tin Lành nên mặc dù có bị người đời phán xét, về mặt tâm linh họ vẫn được Chúa chấp nhận, nếu họ tin Chúa.

Bài học trong các câu Kinh Thánh này là: Người tin Chúa phải theo gương Chúa Giê-xu sống đời công chính, vì tất cả mọi người rồi ra đều sẽ bị Chúa phán xét cả.

Nguyễn Sinh