Bài 74 Những người gặp gỡ Chúa Giê-xu phục sinh

412

Đọc Kinh Thánh:  Giăng 20:1-18

1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ, thấy tảng đá đã được dời khỏi mộ.

2Vậy, bà chạy đến với Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ kia, là người Đức Chúa Jêsus yêu thương, và nói: “Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chúng tôi không biết họ để Ngài ở đâu?”

3Phi-e-rơ với môn đồ kia bước ra, đi đến mộ.

4Cả hai cùng chạy, nhưng môn đồ kia chạy nhanh hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước.

5Ông cúi xuống nhìn vào, thấy vải liệm nằm ở đó, nhưng không vào.

6Si-môn Phi-e-rơ theo đến, bước vào trong mộ, thấy vải liệm nằm ở đó,

7còn khăn che đầu Đức Chúa Jêsus thì không nằm chung với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một chỗ.

8Lúc ấy, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thấy và tin.

9Nhưng họ vẫn chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Ngài phải từ cõi chết sống lại.

10Rồi các môn đồ trở về nhà.

11Ma-ri đứng bên ngoài mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,

12thấy hai thiên sứ mặc áo trắng ngồi tại chỗ đã đặt xác của Đức Chúa Jêsus, một vị ngồi đàng đầu, một vị đàng chân.

13Hai thiên sứ hỏi: “Nầy bà, sao bà khóc?” Ma-ri trả lời: “Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, tôi không biết họ để Ngài ở đâu!”

14Vừa nói xong, bà quay lại, thấy Đức Chúa Jêsus đang đứng, nhưng bà không biết đó là Đức Chúa Jêsus.

15Đức Chúa Jêsus hỏi bà: “Nầy bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Ngỡ rằng đó là người làm vườn, nên bà nói: “Thưa ông, nếu ông đã dời Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã đặt Ngài ở đâu để tôi sẽ đến đem về.”

16Đức Chúa Jêsus gọi: “Ma-ri!” Bà quay lại dùng tiếng Hê-bơ-rơ thưa rằng: “Ra-bu-ni” (nghĩa là Thầy)!

17Đức Chúa Jêsus bảo: “Đừng chạm đến Ta, vì Ta chưa lên với Cha! Nhưng hãy đi đến với anh em Ta, bảo họ rằng: Ta đang lên với Cha Ta và Cha các con, với Đức Chúa Trời Ta và Đức Chúa Trời các con.”

18Ma-ri Ma-đơ-len đi báo cho các môn đồ rằng bà đã thấy Chúa, và Ngài đã nói cho bà những điều nầy.

Câu căn bản: 9Nhưng họ vẫn chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Ngài phải từ cõi chết sống lại. 10Rồi các môn đồ trở về nhà.

Suy niệm:  Xin vui lòng đọc thêm các phần Kinh Thánh sau đây để biết thêm về các nữ môn đệ của Chúa Giê-xu:

Mác 16:1

1Ngày sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, và Sa-lô-mê mua hương liệu để đi xức xác Đức Chúa Jêsus.

2Ngày thứ nhất trong tuần lễ, từ sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, ba người đã đến mộ.

3Họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mộ cho chúng ta?”

4Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn ra rồi; đó là một tảng đá rất lớn. 

Lu-ca 8:2-3

2Cũng có vài phụ nữ đi theo Ngài, là những người đã được chữa lành khỏi tà linh và bệnh tật: Ma-ri gọi là Ma-đơ-len, là người được Chúa giải cứu khỏi bảy quỷ dữ;

3Gian-nơ vợ Chu-xa, quản gia của vua Hê-rốt; Su-xan-nơ và nhiều người nữ khác nữa đã dùng của cải mình để giúp cho Chúa và các môn đồ Ngài.

Các bà cốt đến mộ để tẩm liệm thêm cho xác Chúa. Nhưng các bà không thấy xác Chúa trong mộ. Các bà không nghĩ là Chúa đã sống lại, mà chỉ cho là có người đã dời xác Chúa khỏi chỗ người ta đặt Ngài mà thôi. Các bà tin vậy và đã chạy đến gặp Phi-e-rơ và Giăng để báo tin. Tin xác Chúa bị ai dời khỏi chỗ người ta đặt Ngài.

Hai môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu nghe các bà  nói xác Chúa đã bị dời đi, nên hai người chạy đến xem. Họ vào hang mộ, thấy vải liệm và khăn che đầu của Chúa tại đó. Hai người thấy và tin rằng xác Chúa đã bị ai dời đi.

Đặc biệt là vải liệm còn nguyên trong mộ, thì ra người ta chỉ lấy xác Thầy của họ mà để vải liệm lại. Hai môn đệ không hiểu tại sao vải liệm còn đây mà xác chết thì không thấy. Hai môn đệ này không hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Ngài phải từ cõi chết sống lại. Sau đó hai người trở về nhà.

Nhưng Ma-ri Ma-đờ-len đứng ngoài mộ mà khóc và nhìn vào bên trong mộ. Ma-ri gặp hai thiên sứ hỏi han bà, bà khóc vì không thấy xác của Chúa đâu cả. Chúa Giê-xu hiện ra đứng ngay đằng sau Ma-ri mà bà không hay, cho đến khi Chúa gọi tên bà. Thì bà mới nhận ra Chúa.

Bà Ma-ri Ma-đờ-len là người trực tiếp gặp Chúa Giê-xu phục sinh và nói chuyện với Ngài. Bà Ma-ri Ma-đơ-len cũng là nhân chứng đầu tiên loan báo Chúa phục sinh.

Thế gian bận rộn về dịp Chúa Giáng sinh, không mấy ai quan tâm về cuộc lên thập giá tại đồi Gô-gô-tha của Chúa, và người ta gần quên về cuộc đắc thắng tử thần và sống lại vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Bạn thì sao? Chúa đã chịu thương khó chuộc tội cho bạn và Chúa phục sinh để cho bạn một hi vọng về cuộc đời này và  được cứu rỗi để hưởng hạnh phúc vĩnh hằng. Bạn có muốn loan tin về Chúa Phục Sinh cho một người nào đó hôm nay chăng?

Nguyễn Sinh