Bài thứ 214 Đội trưởng Cọt-nây tin Chúa

Đọc CVCSĐ 10:24-48

Câu căn bản: Khi Phi-e-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. (Câu 41).

Suy niệm:  Bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ nội dung cũng như các bài đã giảng, có thể chia làm 4 phần:

  1. Phần mở đầu: Phần này Phi-e-rơ minh xác rằng Chúa là đấng rất công minh, không thiên vị, bất cứ người thuộc dân tộc nào, hễ có lòng thờ kính Chúa và sống công chính thánh thiện thì được Chúa thương và chấp nhận. Ông nói như thế là để giải thích việc ông là người Do-thái mà vào nhà người La-mã để nói về đạo Chúa.
  2. Phần thứ hai: Phần này là câu 36. 36 Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Y-sơ-ra-ên, khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, tức là Chúa của loài người. Câu này cho ta biết ba điều:
  3. Người Do-thái đã được mạc khải về Chúa Cứu Thế. b. Tin mừng ấy được phổ truyền qua người Do-thái. c. Tin mừng ấy là cho toàn thể nhân loại để mỗi người có dịp hưởng

bình an do Chúa Giê-xu đem lại. Đây là việc trở về làm hòa với đức Thượng Đế và được nhận làm con, qua niềm tin nơi Chúa Giê-xu.

  1. Phần thứ ba: Câu 37-41. Đây là tóm lược cuộc đời của Chúa Cứu Thế, từ lúc nhận báp tem nơi Giăng cho đến khi Chúa hi sinh và phục sinh. Dĩ nhiên là những gì chúng ta đọc được hiện nay là tóm lược bài giảng dài của Phi-e-rơ, trong đó có thể tác giả nhắc lại những phép lạ

mà Chúa Giê-xu thực hiện hay những việc trừ tà ma của Ngài. Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh rằng chính ông là nhân chứng mọi việc làm của Chúa Giê-xu, kể cả việc Chúa bị xử tử trên thập tự giá, và việc Chúa sống lại. Đặc biệt trong câu 41 nói rằng Chúa sống lại nhưng không hiện ra với mọi người nhưng với những nhân chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước. Trong số đó có chính Phi-e-rơ.

  1. Phần thứ tư: Câu 42-43. Trong phần kết luận, Phi-e-rơ nói rằng chính Chúa Phục sinh đã ra lệnh cho các vị sứ đồ phải dạy cho mọi người biết Chúa Giê-xu chính là vị quan án sẽ xét xử mọi người, dù những người đã chết hay còn đang sống. Ông nói về những lời tiên tri về việc ai tin nhận Chúa Giê-xu thì được tha tội, và cứu khỏi cơn án phạt ngày sau.

Đây là một bài cơ bản về ơn cứu độ của Chúa và mọi người nghe cần tin nhận để được Chúa thương. Bài giảng này không khác gì các bài trước, tuy nhiên gọn và chú trọng về ơn cứu độ cho người ngoài DoThái.

Bài học chúng ta rút ra từ những câu Kinh Thánh hôm nay là:

  1. Đức Chúa Trời có kế hoạch cứu vớt toàn thể nhân loại, không phân biệt chủng tộc hay màu da hoặc tiếng nói, và dân Chúa không phải chỉ giới hạn trong dân tộc Do-thái mà thôi. Vì thế nên theo lời Kinh Thánh: Ai kêu cầu danh Chúa đều được Chúa cứu. Chúng ta thành tâm tin Chúa sẽ được tha tội và được nhận làm con của Chúa. Chúng ta cũng cần sống cho xứng đáng với địa vị này, vì Chúa Giê-xu đã hi sinh chuộc tội cho mỗi chúng ta.
  2. Đức Thánh Linh được ban cho mỗi người tin nhận Chúa, vì vậy chúng ta cần sống thánh thiện cho Thánh Linh được vui lòng.
  3. Chúng ta là người đã tin Chúa, có bổn phận đối với những ai chưa tin Chúa trong đời này, vì vậy hãy nhận ra cơ hội và dịp tiện để đưa người đến với Chúa.

Nguyễn Sinh