Bài thứ 288 Quyết định của Sứ đồ Phao-lô

Đọc Phi-líp 3:1-16

Câu căn bản: Nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đàng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Câu 14.

Suy niệm: Cụm từ ‘Trong Chúa Giê-xu’ được nói đến ba lần trong khúc Kinh Thánh này:

Niềm vui trong Chúa Giê-xu,

Khoe mình trong Chúa Giê-xu và

Giải thưởng trong Chúa Giê-xu

Nếu bạn chịu khó tìm, sẽ thấy cụm từ này xuất hiện nhiều hơn nữa trong suốt bốn đoạn của thư Phi-líp.3

Câu 2 và 3 là hai câu tương phản: so sánh lối tin đạo của một số giáo sư giả Do-thái-giáo hồi ấy và lối sống của người tin Chúa thật.

Câu 2. Câu này đề cập đến ba đặc tính của các giáo sư giả hồi đó theo lối truyền giáo của các sứ đồ, nhưng chiêu dụ người ngoài Do-thái phải chịu phép cắt bì và theo đúng các tập tục cổ truyền của Do-thái–giáo để được trở thành tín đồ của Chúa Giê-xu:

  1. Loài chó: loài chó hoang độc dữ. Có lẽ đây là cách dùng chính từ của các giáo sư giả người Do-thái để nói lên tính chất độc dữ của họ.
  2. Kẻ làm công gian ác: những người chỉ tập trung vào việc tuân giữ giáo luật cổ truyền khắt khe thay vì nương nhờ vào ơn cứu độ vô biên của Chúa. Họ dạy người ta làm những công đức vô ích nên mới bị gọi là kẻ làm công bất lương.
  3. Phép cắt bì giả: Coi phép cắt bì như một điều kiện để được Chúa cứu. Nghĩa là vẫn theo giao ước cũ, trong khi Chúa Giê-xu đã hi sinh chuộc tội, ngày nay chỉ cần chân thành tin Chúa Giê-xu là được cứu.

Câu 3. Câu này nêu lên ba đặc điểm của người tin Chúa Giê-xu và truyền bá đạo Chúa chân chính:

  1. Cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà phục vụ Ngài: Nghĩa là nhờ quyền năng và ân sủng của Chúa thay vì theo truyền thống hay nghi lễ rườm rà nên ngoài.
  2. Tôn vinh Chúa Giê-xu: Những người này chỉ trông nhờ vào công ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu để làm trọn giáo luật và được tha tội chứ không theo luật cũ của Môi-se
  3. Không tin cậy trong xác thịt: Xác thịt đây là tình trạng của con người ở bên ngoài Chúa Giê-xu. Tất cả những gì con người dùng để được cứu ngoài Chúa Gie-xu gọi là theo xác thịt, vô quyền năng. Vì không thể nhờ việc làm hay công đức của mình mà được coi là công chính, thánh thiện, mà phải nhờ việc hi sinh làm sinh tế chuộc tội của Chúa Giê-xu.

Nguyễn Sinh