Bài thứ 295 Sức mạnh trong Chúa Giê-xu

Đọc Phi-líp 4:10-14

Câu căn bản: Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. Câu 13.

Suy niệm:  Sứ đồ Phao-lô đang bị tù tại La-mã lâu ngày và rất là thiếu thốn, tín hữu Phi-líp dù thương mến ông nhưng ở cách xa hơn một nghìn cây số, nên đã chờ đợi một thời gian lâu mới tiếp tế cho ông được. Phao-lô cảm ơn họ, nhưng đồng thời cũng cho họ biết là ông vẫn nhờ Chúa chịu đựng được dù thiếu thốn và khó khăn.

Thái độ hay triết lý sống của sứ đồ Phao-lô:

Câu 10. Phao-lô rất vui mừng trong Chúa. Ông hết lòng tin ở sự tiếp trợ của Chúa và biết rằng anh em quan tâm và gởi tặng vật cho ông.

Câu 11-12.

  1. Phao-lô không có thói quen than phiền nay nói về hoàn cảnh của mình. Ông bị tù vì vu cáo chứ không phải phạm pháp. Nhiều người ngày nay tin Chúa, nhưng hễ gặp nhau là than phiền về hoàn cảnh của mình, như vậy là phụ ơn Chúa và không tin cậy Ngài. Ta nên theo gương Phao-lô, giao phó mọi điều cho Chúa và yên lặng chờ đợi Ngài.
  2. Sứ đồ Phao-lô đã tập sống trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cũng cần tập, vì bẩm sinh không ai chịu nổi mọi khó khăn trong đời. Tập nghĩa là chấp nhận hoàn cảnh, không tìm cách thoát ra, nhưng kiên nhẫn chịu đựng và có thái độ làm chủ tình thế.
  3. Sứ đồ Phao-lô tập sống thỏa lòng. Thỏa lòng là nhận định rằng vật chất không phải là then chốt. Có thì không tham lam hơn, mà hễ đủ thì an phận. Dành mọi nỗ lực vào việc tiến tới trong tâm linh, trong sự biết Chúa. Nói như thế không có nghĩa là không chịu tiến thân hay kiếm việc tốt hơn. Thỏa lòng có nghĩa là không than trách và không tham lam. Trong đời có người giàu, người nghèo và những người thỏa lòng trong đức tin nơi Chúa.

Câu 13. Người tin Chúa không tự mãn, nhưng thắng mọi hoàn cảnh nhờ vào sức mạnh trong Chúa Giê-xu.

Câu 14. Sứ đồ Phao-lô không phải là người tin Chúa cực đoan đến nỗi coi thường tình thương của anh em trong Chúa. Chúa dùng nhiều người để giúp ta trong hoàn cảnh sống. Ta cảm ơn Chúa mà nhận lãnh các cuộc trợ giúp này.

Nguyễn Sinh