Bài thứ 297 Vinh dự trong Chúa Cứu Thế

Đọc Cô-lô-se 1:9-20

Câu căn bản:…để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.  Câu 10.

Suy niệm: Đây là một khúc Kinh Thánh có thể dùng làm lời cầu nguyện mỗi ngày cho chúng ta và mọi người khác.  Mỗi chúng ta đều cần hiểu rõ ý chỉ của Chúa, (để sống xứng đáng cho Chúa), và cách duy nhất là do Thánh Linh chỉ đạo qua khôn ngoan và sự thông lãm trong tâm linh.

Nhưng sự hiểu biết Chúa phải hội đủ các điều kiện, trong câu 10, đó là: Thái độ mỗi ngày đẹp lòng Chúa và kết quả mỹ mãn trong mỗi việc thiện lành.

Trải nghiệm của người tin Chúa giống như trèo lên dần trên bậc thang sự sống tâm linh cho đến khi quang cảnh thiên nhiên của Chúa trải rộng quanh chúng ta.

Khi đức tính và tri thức tăng trưởng, sức mạnh tâm linh cũng gia tăng; nhưng nên lưu ý là thông thường thì sức mạnh tâm linh không cần nhiều để thi thố, nhất là cho những ai kiên nhẫn vác thập giá của mình. (Câu 11).

Khi nói đến việc chúng ta xứng đáng đự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng, chúng ta phải dâng lời cảm tạ. Vì vốn là con cái của bóng tối mà được đem vào Ánh Sáng Vĩnh Hằng nhờ tình thương vĩnh hằng của Chúa.

Chúng ta không dừng lại ở chỗ được tha tội, mà phải tiến lên đến chỗ biến hoá theo hình ảnh của Chúa Con, vì Ngài là hình ảnh của Chúa Cha (câu 15).
Chúa Con hiện hữu trước mọi vật thọ tạo  (câu 16)
Chúa Con là Đầu của Hội Thánh  (câu 18)
Chúa Con sống lại trước nhất  (câu 18)
Chúa Con đem muôn vật hòa giải lại với Đức Chúa Trời  (câu 20)
Chúa Con cũng là Đấng Chủ Tể của mỗi chúng ta !!!

 Nguyễn Sinh