Bài thứ 345 Lẽ thật dẫn bước tôi

Đọc Giăng 16:1-15

Câu căn bản: Khi Thần Lẽ Thật đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi Lẽ Thật; vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến.  Câu 13.

Suy niệm: Do lòng tin tôi tin rằng câu căn bản trên đây là thật.

Thần Lẽ Thật hay Thần Chân Lý hành động trong tôi dẫn tôi vào Lẽ Thật, vì mọi Lẽ Thật thuộc về Chúa.

Thần Lẽ Thật chỉ có một nhiệm vụ là tuyên bố Lẽ Thật, và Ngài dẫn tôi vào những việc trong tương lai.

Thần Lẽ Thật khuyến khích tôi bước đi trong đức tin. Tôi biết điều đó là chính xác và tôi muốn sống trong kết quả của sự thật.

Con tin, lạy Chúa xin giúp con trong những gì con còn không tin.

Thần Lẽ Thật giúp tôi đối đầu với những nỗi lo sợ.

Tôi đối đầu với các nan đề ấy bằng sức mạnh từ nơi Chúa, những nan đề héo khô và tàn tạ như cây gặp nắng hạn mùa hè.

Thần Lẽ Thật giúp tôi vượt qua một hoang mạc để : “bứng gốc, hoặc phá sập, tiêu diệt hoặc lật đổ, xây dựng hoặc vun trồng” Giê-rê-mi 1:10.

Lo sợ loài người là một cạm bẫy, nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì được an toàn.  Châm ngôn 29:25.

Câu hỏi cho ngày hôm nay:

Lẽ Thật hay Chân Lý nào bạn vừa được Chúa mặc khải cho?

Bạn có nan đề về không tin chăng?

Nếu bạn cảm thấy đức tin mình dao động, hãy cầu xin Chúa giúp trong lĩnh vực không tin đó và xin Chúa mặc khải Lẽ Thật hay Chân Lý cho bạn.

Nguyễn Sinh