Bài thứ 346 Luôn luôn hy vọng

Đọc Đa-ni-ên 6
Câu căn bản: “Đa-ni-ên vượt hẳn hai vị tể tướng kia và các thống đốc, vì ông có thần linh siêu phàm; vua có ý định lập ông cai trị toàn quốc.”  Câu 3.

Suy niệm: Một cuộc chiến tàn khốc đã xảy ra tại Israel. Ngoài số tử vong đông đả, những thiếu niên Do-thái còn bị vua Nê-bu-cát-nết-sa bắt đem qua Ba-by-luân làm nô lệ.

Trong số các thiếu niên ưu tú này, có Đa-ni-ên. Đa-ni-ên sống cả đời trong thành phố lưu đầy này. Tuy nhiên trong cảnh lưu đày, xa quê hương này, Đa-ni-ên đã sáng ngời và đáng được chú ý. Mỗi ngày, Đa-ni-ên hướng về Giê-ru-sa-lem cầu nguyện. Nhờ vậy mà ông có một tầm nhìn khác hẳn mọi người. Từ Mê-sô-pô-ta-mi, Đa-ni-ên nhận được mặc khải mới về Đức Chúa Trời.
Giữa cuộc thử thách, Đa-ni-ên phát triển một thái độ khác hẳn.

Bạn nghĩ rằng hoàn cảnh hiện tại của bạn sẽ ngăn trở bạn thực hiện những điều hữu ích cho Chúa chăng? Trường hợp Đa-ni-ên chứng minh ngược lại. Luôn luôn có hy vọng ngay cả khi chúng ta gặp thử thách. Tại Ba-by-luân, đất lưu đày thù nghịch, Chúa đã cất nhắc Đa-ni-ên, “một người có thần linh siêu phàm”.

Không có một quyền năng phá hoại nào có thể ngăn cản bạn khi bạn quỳ gối trước mặt Chúa và khi bạn hướng hết tâm hồn về phía Ngài.

Mời bạn hãy can đảm, giữ vững lòng tin. Bạn đang ở Ba-by-luân, xa nơi “đất hứa” chăng? Chúa vẫn ở đó, ngay trong hoàn cảnh bất lợi đó. Ở giữa bão tố, Chúa vẫn là Chúa.

Hãy bắt chước Đa-ni-ên, bước vào hiện diện của Chúa ngước mắt lên nhìn lên Chúa. Bạn sẽ bước đi với một tinh thần mới mẻ.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, dù con đang ở đâu trong ngày hôm nay.  Nơi quê nhà hay xứ người xa lạ, con tin rằng Chúa vẫn là Đức Chúa Trời của con. Chúa vẫn có khả năng ban cho con một tâm linh đặc biệt.  A-men.

Nguyễn Sinh