Bài thứ 354 Chúa Giê-xu là ai?

Đọc Mác 8:27-30

Câu căn bản:  Chúa hỏi: Còn các con thì nói Ta là ai?  Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Christ”. Câu 29.

Suy niệm:  Các chi tiết trong phân đoạn Kinh Thánh bạn vừa đọc xẩy ra tại một nơi gần thành Sê-sa-rê Phi-líp. Thành này có tên như vậy để phân biệt vớ một thành Sê-sa-rê khác nằm trên bờ Địa Trung Hải.

Câu hỏi Chúa đưa ra là một câu trắc nghiệm xem thử các môn đệ đã biết Chúa như thế nào. Những điều người khác biết về Chúa thật cao quý, nhưng không đầy đủ: Giăng người làm Báp-tem là người được đoàn dân mến phục vì nếp sống đạo đứa và lời giảng sắt đá; Ê-li là một tiên tri nổi tiếng trong Cựu ước; tiên tri  là chức năng của những người truyền thông điệp của Chúa cho con người. Tất cả những chức năng trên đều cao quý nhưng vẫn chưa nói lên hết sự thật.

Ngày nay, nhiều người cũng biết Chúa Giê-xu là một vĩ nhân, là triết gia là anh hùng, những chức năng này cũng cao quý nhưng chưa đúng.

Câu trả lời của Phi-e-rơ tuy ngắn nhưng bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

Chúa là Đấng Christ”  Chữ Christ xuất phát tờ chữ christos trong Hi-lạp ngữ, nghĩa là “Người được xức dầu”.   Đối với người Do-thái, “Người được xức dầu” là người được Thiên Chúa tuyển chọn để thi hành một công tác đặc biệt.  Người được xức dầu là người từ trời sai xuống. Khi gọi Chúa Giê-xu là “Đấng Christ”, Phi-e-rơ xác nhận hai điều:

  1. Chúa Giê-xu là Đấng từ Trời đến.
  2. Chúa Giê-xu là cứu tinh mà toàn dân Do-thái đang mong chờ.

Không phải tự nhiên mà Phi-e-rơ biết như thế, nhưng do mặc khải đặc biệt  (Ma-thi-ơ 16:17). Dù Phi-e-rơ tuyên bố Chúa là Đấng Christ nhưng Chúa cấm môn đệ không được loan truyền điều đó với ai. Chúa cấm như thế vì hai lý do sau đây:

  1. Các môn đệ Chúa chỉ biết Chúa là Đấng cứu tinh của dân Chúa như những người Do-thái khác, nghĩa là một lĩnh tụ chính trị, sẽ giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của La-mã. Các môn đệ Chúa chưa biết Chúa là Đấng Cứu Thế cho cả nhân loại và chưa giải thích cho người đời hiểu được điều ấy.
  2. Nếu người Do-thái nghe các môn đệ Chúa nói Chúa là Vị Cứu Tinh của dân tộc, có thể dân chúng sẽ nổi loạn tôn Chúa làm anh hùng, và như thế làm sai mục đích của Chúa vào trần gian, đó là để làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Đem loài người trở về với Đức Chúa Trời.

Ngày nay, nếu Chúa hỏi bạn câu  đó, bạn sẽ trả lời thế nào?

Nếu bạn bè của bạn hỏi bạn câu đó hôm nay, bạn có giải thích được không?

Nguyễn Sinh