CHƯƠNG I ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG GIÁO LUẬT

0
2518

GIÁO LUẬT
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN BẮC)
Lời Mở Đầu
Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Đầu, còn Hội thánh là Thân thể Ngài, nên mỗi Cơ Đốc nhân giữ tinh thần: “anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Ðức Chúa Trời mà làm” (I Côr. 10:31).
Để danh Chúa được vinh hiển, uy tín và danh dự của Giáo hội được bảo vệ, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) thiết lập Giáo luật này để áp dụng cho nội bộ Giáo hội.

CHƯƠNG I
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG GIÁO LUẬT
Tất cả thành viên trong Giáo hội, từ hàng Giáo phẩm đến tín hữu đều phải tuân thủ theo Giáo luật. Bất kỳ ai vi phạm Giáo luật đều phải chịu kỷ luật theo như Giáo luật đã quy định.
Tất cả các vi phạm Giáo luật và xử lý vi phạm đều phải lập thành Biên bản, gửi đến Ban Trị sự Tổng hội.