Kết quả bầu cử Đại Hội Đồng Tổng hội lần thứ 36 

3599

Sau thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 2:00 giờ chiều ngày 28/04/2022, chương trình bầu cử đã thu về kết quả cuối cùng trên các phiếu phát ra cho từng vị trí. Chương trình bầu cử lần này nhằm bầu ra 5 vị trí trong Ban Thường trực và 12 Uỷ viên. 

Trong chương trình Bầu cử, Hội đồng thông qua số lượng thành viên Ban Trị sự Tổng Hội cho kỳ Hội Đồng lần thứ 36 (2022-2026) là 30 ứng viên. Sau đó lựa chọn 5 vị trí trong Ban Thường trực và 12 vị trí Uỷ viên.

Sau đây là kết quả bầu cử. 

  • Ban Thường trực Tổng hội:

Mục sư Bùi Văn Sản – Hội trưởng
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc – Phó Hội trưởng I
Mục sư Thào A Páo – Phó Hội trưởng II
Mục sư Phạm Bá Hạnh – Tổng Thư ký
Mục sư Triệu Phúc Tiến – Tổng Thủ quỹ

  • Ủy viên Ban Trị sự Tổng hội (BTSTH):

MS Bùi Văn Triệu
MS Nguyễn Kim Cương
MS Hoàng Văn Luân
MS Hảng A Xà
MS Sùng A Chìa
MS Dương Văn Tuấn
MS Nguyễn Ngọc Thành
MS Hoàng Văn Huy
MS Dương Văn Dinh
MS Tẩn Văn Diêu
MSNC Hoàng Văn Thái
MSNC Thào A Tám

Đại Hội Đồng Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Bắc lần thứ 36 diễn ra tại Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị (Nam Định) trong 2 ngày 27 và 28.4.2022. Ngày thứ 2 của Đại Hội Đồng là chương trình bầu cử Ban Trị sự và các Uỷ viên BTS Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Bắc nhiệm kỳ 2022-2026.

Một số hình ảnh chương trình bầu cử:

 Ban Truyền Thông

Ảnh: Phi Long, Ân Điển, Phú Nguyễn