Lễ Kỷ Niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm

0
5133

Lễ Kỷ Niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm của Hội Thánh được cử hành sau Lễ Thăng Thiên 10 ngày, sau Lễ Phục Sinh đúng 50 Ngày, nhằm ngày Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái. Ngũ Tuần tức là ngày thứ năm mươi, sau Lễ Vượt Qua 49 ngày.

A. Ý Nghĩa Sự Kiện Đức Thánh Linh Giáng Lâm

1) Thực Hiện Lời Hứa Của Đức Chúa Cha

Thật sai lầm khi cho rằng Đức Thánh Linh chỉ thực sự hiện hữu trong ngày Lễ Ngũ Tuần sau khi Chúa Jêsus sống lại. Vì Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiện hữu đời đời, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã cùng với Ngôi Lời thực hiện công cuộc sáng tạo (Sáng 1:2; Gi. 1:1-3), và trong suốt thời Cựu Ước, Chúa đã từng phán qua các tiên tri (Công 7:51; 28:25). Tuy nhiên, đã có sự việc đặc biệt xảy ra sau 49 ngày Chúa Jêsus sống lại, ấy là Thánh Linh của Đức Chúa Trời trở thành thực tại chủ yếu của Hội Thánh suốt Thời Đại Ân Điển.

Điều nầy làm ứng nghiệm lời mà Cha đã hứa theo Giô-ên 2:28-32, mà Lu-ca đã ký thuật (Lu. 24:48; Công 2:14-41), rằng chính Ngài là Đấng Yên Ủi, Thần Lẽ Thật, Thần Thuyết Phục (Gi. 16:8, 13) đã đến thế gian để dẫn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và ban quyền năng cho những kẻ phục vụ Ngài.

2) Dẫn Dắt Hội Thánh Trên Đất

Đức Thánh Linh là Đấng dẫn dắt Hội Thánh đi trong chân lý của Đức Chúa Trời (Gi. 16:13-15; I Côr. 2:10-16; Êph. 4:4-7). Chính Thánh Linh là Đấng mà Chúa Jêsus phán rằng bởi quyền năng của Ngài, các môn đệ mới có quyền phép ra đi mọi nơi để làm chứng về Đức Chúa Jêsus Christ một cách kết quả (Công 1:8). Chỉ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, người Do Thái và người ngoại bang hiệp nên một trong Đấng Christ, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại trần gian (I Côr. 2:10-16; Êph. 2:18)

3) Bày Tỏ Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định:

“Vả, Đạo Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa” (I Tês. 1:5).

Tiên Tri Xa-cha-ri cũng đã được truyền rằng:

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy” (Xa. 4:6).

B. Chương Trình Thờ Phượng (Gợi Ý)

Chủ Lễ: Quản Nhiệm Hội Thánh
Kinh Thánh: Công 2 (hoặc những đoạn dạy về ĐTL)
Câu Gốc: Công 1:8; Êph. 5:18
Hướng Dẫn: Thành Viên BCS hoặc Nhân Sự mời.
Thời Lượng: 1 giờ 30 phút.

 

Thánh Nhạc:                                                         Ban Nhạc
TC 135: Thần Yên Ủi Giáng Lai                                Hội Chúng
Cầu Nguyện Khai Lễ                                                 Mục Sư
Bài Tín Điều Các Sứ Đồ                                          Hội Chúng
TC 144: Xin Linh Giê-hô-va                                       Tốp Ca
TC Dâng Hiến: Cầu Ngài phục Hưng                          Hội Chúng
Cầu Nguyện Dâng Hiến                                             Chấp Sự
Kinh Thánh: Công 2:1-13                                    Hướng Dẫn CT
Giảng Luận: “Hãy Đầy Dẫy Đức Thánh Linh”                  Mục Sư
Cầu Nguyện Áp Dụng Bài Giảng                                Một Người
Tôn Vinh                                                            Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước                                            Mục Sư
Tất Lễ