Ngày 20/1 – Một Nan Đề Ở Phía Sân Sau

357

Đọc Kinh Thánh: Thẩm phán: 6:25 – 7:25

Câu căn bản: Thẩm phán: 6:25,26

25Cũng trong đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Hãy bắt một bò tơ đực của cha con, đó là con bò đực thứ nhì bảy tuổi, rồi phá sập bàn thờ thần Ba-anh mà cha con đã lập và triệt hạ hình tượng A-sê-ra bên cạnh đó.

26Tiếp đến, hãy lập một bàn thờ thật ngay ngắn cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời con trên đỉnh đồi nầy. Sau đó, dùng gỗ của tượng thần A-sê-ra mà con đã triệt hạ dâng con bò đực thứ nhì ấy làm tế lễ thiêu.”

Suy niệm: Thông thường khi chúng ta gặp nan đề lớn chúng dâng trình lên Chúa xin Ngài cứu giúp. Chúa sẽ cho chúng ta biết cách nào xử lý. Có khi Chúa chỉ ngay vào một lĩnh vực nào đó trong đời chúng ta phải thay đổi hay gỡ bỏ đi thì chúng ta mới xứng đáng cộng tác với Ngài.

Trước khi Ghi-đê-ôn được Chúa sử dụng, người phải loại bỏ một trở ngại ngay ở phía sân sau nhà người. Ghi-đê-ôn và người cha là Giô-ách vẫn có mấy tượng tà thần Ba-anh dựng trong đồng ruộng. Họ và hầu hết những người Do-thái lúc đó đều vừa tôn thờ Chúa nhưng cũng vẫn thờ cúng tà thần Ba-anh.

Khi dân Chúa mới vào đất Ca-na-an họ không biết canh tác trồng lúa. Khi thấy thổ dân Ca-na-an dựng những tượng thần Ba-anh trên đồng ruộng và cầy cấy thịnh vượng, nên cũng bắt chước theo. Vì tin rằng thần Ba-anh giúp cho sinh sản và hoa màu cho ruộng lúa. Họ không bỏ Chúa nhưng thờ thêm tà thần Ba-anh.

Lúc ấy người Ma-đi-an và người A-ma-léc thường vào vùng Israel cướp phá ruộng lúa và gia súc mà thần Ba-anh chẳng làm gì để bảo vệ cả. Chúa cho phép việc cướp phá xẩy ra để cho dân Chúa biết rằng thờ cúng thêm Ba-anh chẳng ích lợi gì.

Khi Ghi-đê-ôn được Chúa kêu gọi lãnh đạo dân Chúa chống lại bọn cướp Ma-đi-an, thì Ngài ra lệnh cho người phải trừ bỏ tà thần Ba-anh trước thì Ngài mới dùng người được. Ghi-đê-ôn vâng lệnh Chúa và tuyển mộ kháng chiến quân.  Chúa cùng làm việc với Ghi-đê-ôn.  Chúa truyền cho người giảm kháng chiến quân chỉ còn 300 để cho người biết rằng Chúa đã đảm bảo chiến thắng.

Nan đề nhiều khi xảy ra để chúng ta trở về với Đấng Toàn Năng thay vì chạy theo tà thần. Đôi khi Chúa cũng dùng nan đề để chúng ta thấy rõ những trở ngại ngăn cản quyền năng của Chúa làm việc cho chúng ta.

Nguyễn Sinh