Thông Báo Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Tổng Hội Lần Thứ 36

 

Căn cứ vào cuộc họp ngày 01-02/07/2021, Ban Trị sự Tổng hội thông báo về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng Tổng hội ầln thứ 36 và kết hợp với Lễ Kỷ niệm 110 năm Tin lành truyền đến Việt Nam với nội dung sau: