Thư Kêu Gọi: Kiêng Ăn – Cầu Nguyện Trước Sự Bùng Phát Dịch Covid-19