6 Lý Do Tại Sao Lễ Thăng Thiên Là Sự Kiện Quan Trọng

Bạn có đánh dấu ngày “Lễ Thăng Thiên” trên lịch để bàn không? Thậm chí bạn có bao giờ nghe nói về Lễ Thăng Thiên? Hoặc nghe một bài giảng về sự kiện Chúa Jêsus thăng thiên về trời? Không thể phủ nhận tầm quan trọng của Lễ Thương Khó, khi Chúa Jêsus chết vì tội lỗi chúng ta, và Lễ Phục Sinh, khi Ngài từ cõi chết sống lại – nhưng chức vụ trên đất của Chúa Jêsus không dừng lại ở đó.

Sau khi phục sinh, Chúa Jêsus dạy các môn đồ về vương quốc Đức Chúa Trời trong 40 ngày (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:3). Sau đó, Ngài được “cất lên trời” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:2,11). Thập tự giá và ngôi mộ trống là trọng tâm của sứ điệp Phúc Âm được công bố trong suốt lịch sử (xem 1 Cô-rinh-tô 15:1–4). Tuy nhiên, đối với nhiều Cơ đốc nhân và Hội Thánh Tin lành, sự thăng thiên của Chúa Jêsus chỉ đơn giản là một sự kiện diễn ra sau Lễ Phục sinh và Lễ Thương Khó.

Có 6 khía cạnh nổi bật trong sự kiện Chúa Jêsus Thăng Thiên. Tôi hy vọng rằng từ hôm nay, sự kiện cao trào trong cuộc đời Chúa Jêsus sẽ bắt đầu chiếm một vị thế quan trọng trong lòng bạn.

  1. Chúa Jêsus vẫn tiếp tục làm việc sau khi thăng thiên.

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1–2 chép: “Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhứt ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày Ngài được cất lên trời…” Sự kiện Chúa Jêsus thăng thiên không đánh dấu điểm kết thúc, mà là tiếp tục công việc Ngài – Đấng Mê-si. Đó là nội dung chính của sách này: “Công việc của Chúa Jêsus Phục Sinh”, những việc Ngài đang làm việc từ trời, thông qua dân Ngài, bởi Đức Thánh Linh, để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời.

  1. Chúa Jêsus thăng thiên sai Đức Thánh Linh đến với dân Ngài

Sau khi phục sinh, Chúa Jêsus nói với các môn đồ: “Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành⚓ cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao”(Lu-ca 24:49). Vào dịp Lễ Ngũ Tuần, Phi-e-rơ giảng: “ Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:33). Đức Chúa Trời đã hứa trong Giô-ên 2:28: “Ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt”, và lời hứa này được  Chúa Jêsus thực hiện trên trời. Chúa Thăng Thiên đã sai Thánh Linh đến hiện diện với dân Ngài (Giăng 14:16), để ban cho họ năng quyền truyền giáo trên toàn thế giới (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8; 4:31), và biến đổi đời sống các tín đồ nên mới để làm rạng danh Đấng Christ (Rô-ma 8:9–11; 2 Cô-rinh-tô 3:18).

  1. Chúa Jêsus thăng thiên – được tôn lên Ngôi Thiên Đàng vinh hiển 

Khi Chúa Jêsus thăng thiên, Ngài thật sự trở thành Vua trên muôn vua. Theo Bài Tín Điều Các Sứ Đồ., “Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha”. Chúa Jêsus được đưa lên trời trong một đám mây (Công vụ Các Sứ Đồ 1:9–11), và Ê-tiên tuyên bố rằng ông nhìn thấy “con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời” (Công vụ Các Sứ Đồ 7:56). Những điều này cho thấy sự kiện Chúa Jêsus thăng thiên ứng nghiệm lời tiên tri quan trọng trong Đa-ni-ên 7:13–14.

“Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá”.

Vương quốc Chúa Jêsus bất khả chiến bại và không bao giờ qua đi! Theo Khải Huyền 3:21, Chúa Jêsus đã chinh phục Ngai Vàng và đồng cai trị với Cha Ngài nơi Thiên Đàng, nơi ấy Ngài được ngợi khen không ngớt (Khải Huyền 5:6–13). Chúa Jêsus sẽ cai trị bên hữu Đức Chúa Trời cho đến khi mọi kẻ thù khuất phục dưới chân ngài (Thi thiên 110:1; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:34–35; 1 Cô-rinh-tô 15:25; Hê-bơ-rơ 1:13). Vì vậy, vương quốc Đức Chúa Trời mở đầu với sự kiện Chúa Jêsus lên ngôi, hiện đang ngồi trên Ngai Thiên Đàng và sẽ trở lại để hoàn thiện Vương Quốc Ngài trên đất cũng như trên trời.

  1. Chúa Jêsus thăng thiên để trở về với Cha Ngài

Trước và sau Thương Khó – Phục Sinh, Chúa Jêsus tuyên bố rằng Ngài được Cha sai đến và phải trở về với Cha:

“Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha” (Giăng 16:28; xem 13:1, 3)

Chúa Jêsus nói với Ma-ri: “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi” (Giăng 20:17).

Không có cuộc hội ngộ nào trong lịch sử thế giới ngọt ngào hơn sự kiện Chúa Jêsus trở lại với Cha Ngài! Giống như một người lính bị thương dũng cảm trở về với người thân yêu sau một chiến thắng gian khổ. Chúa Jêsus đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh Ngài và tôn vinh Cha trên đất, và khi Chúa Jêsus thăng thiên, Đức Chúa Cha làm vinh hiển Đức Chúa Con trên trời (Giăng 17:4–5). Việc Chúa Jêsus trở về nhà Cha Ngài dọn đường đón chúng ta trở về và sống đời đời với Chúa Jêsus (Giăng 14:2–4).

  1. Chúa Jêsus Thăng Thiên là thầy tế lễ thượng phẩm và Đấng Trung Bảo trên trời của chúng ta

Chúa Jêsus là trung gian duy nhất giữa Đức Chúa Trời và con người (I Ti-mô-thê 2:5). Sự chết và sự phục sinh Ngài bảo đảm sự tha thứ, xưng công bình và hòa giải trong mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời (Rô-ma 4:25–5:1; 2 Cô-rinh-tô 5:18–21). Chúa Jêsus hiện đang ở trên trời cầu thay cho dân Ngài như một thầy tế lễ thượng phẩm thực sự (Rô-ma 8:34; Hê-bơ-rơ 1: 3; 7:25; 8: 1; 1 Giăng 2: 1). Trong thời gian thi hành chức vụ trên đất, công việc của Chúa Jêsus bị giới hạn về mặt địa lý – Ngài không thể vừa giảng dạy ở Ethiopia vừa chữa bệnh ở Trung Quốc. Nhưng giờ đây, Chúa đang làm việc ở khắp mọi nơi, Ngài có thể nghe và đáp lại lời cầu nguyện của mọi người bất kể thời gian hay địa điểm. Ngài thông cảm với những vất vả của chúng ta, và hứa sẽ làm bất cứ điều gì chúng ta cầu xin nhân danh Ngài (Giăng 14: 13–14; Hê-bơ-rơ 4: 15–16).

  1. Chúa Jêsus Thăng Thiên sẽ trở lại như một Vị Vua và Thẩm Phán.

Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:11, hai thiên sứ giải thích cho các môn đồ rằng: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” Triều đại trên trời của Chúa Jêsus một ngày nào đó sẽ được hoàn thành ngay trên đất (Khải Huyền 11:15; 19:10–16; 22:3). Đây chính là điều chúng ta cầu xin khi cầu nguyện: “Nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời” (Ma-thi-ơ 6:10). Khi trở lại, Chúa Jêsus thực thi sự phán xét của Đức Chúa Trời, minh oan cho những người bị áp bức và xét xử kẻ thù Ngài.

Ý nghĩa của sự Thăng Thiên đối với cuộc đời chúng ta

Tóm lại: Mặc dù thường bị bỏ qua, Lễ Thăng Thiên vẫn là sự kiện quan trọng hoàn thành sứ mệnh trên đất của Chúa Jêsus, và biểu thị việc Ngài lên cai trị trên Ngôi Vua Thiên Đàng. Chúa Jêsus đã hoàn thành sứ mệnh của Cha Ngài, và giờ đây Ngài nắm mọi thẩm quyền cai trị, hằng cầu thay cho chúng ta với tư cách Đấng Trung Bảo và thầy tế lễ thượng phẩm. Sau đây là 4 ý nghĩa của sự kiện Chúa Jêsus đối với cuộc sống chúng ta:

  1. Hãy nhớ rằng Chúa Jêsus hiện đang trị vì làm Vua, và Ngài vẫn đang làm việc trên thế gian và trong cuộc sống chúng ta.
  2. “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (1 Cô-rinh-tô 15:58).
  3. Hỡi những người được chọn, hãy nhớ rằng Chúa Jêsus không thờ ơ với những tranh đấu bạn đang trải qua. Chúa đã phải chịu đựng những nỗi đau lớn hơn nhiều, vì vậy Ngài là Đấng cố vấn và hòa giải nhân từ và cảm thông nhất. Hãy quan tâm đến Chúa Thăng Thiên, Đấng lắng nghe những lời bạn nguyện cầu và sẽ đáp lại bằng cả thẩm quyền Thiên Đàng.
  4. Cuối cùng, hãy hy vọng nơi một tương lai huy hoàng. Chúa Thăng Thiên sẽ trở lại như một Thẩm Phán – một Vị Vua. Ngài sẽ xóa bỏ bất công, chấm dứt đau khổ, diệt trừ cái chết và thiết lập Vương Quốc lẽ thật, công bình và yêu thương. Hơn hết, chúng ta sẽ ở bên Vua ấy đến đời đời.

Bài: Brian Tabb; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.desiringgod.org/articles/more-than-an-afterthought-six-reasons-jesuss-ascension-matters)