Ngày 24/4: HÃY COI CHỪNG NHỮNG NGƯỜI A-MA-LÉC!

Ngày 24 tháng Tư

HÃY COI CHỪNG
NHỮNG NGƯỜI A-MA-LÉC!

Ông nói: “Vì tay của A-ma-léc đã đưa lên chống lại ngai của Chúa,
cho nên giữa Chúa và A-ma-léc sẽ có chiến tranh từ đời này sang đời khác.”
(Xuất Hành 17:16)

Người A-ma-léc là kẻ thù dai dẳng và không ngừng nghỉ của dân Y-sơ-ra-ên. Khi dân Y-sơ-ra-ên tìm đường vào Đất Hứa, người A-ma-léc đứng chặn đường họ (Xuất Hành 17:8-16). Khi dân Y-sơ-ra-ên sống trong Đất Hứa và tìm cách tận hưởng những gì Chúa ban cho họ, người A-ma-léc đã gia nhập nhóm Mi-đi-an để hành hạ người Do Thái trong thời của Ghi-đê-ôn (Các Thủ Lãnh 6:3). Chính một người A-ma-léc đã gây ra sự sụp đổ của Vua Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 15:9, 28). Người A-ma-léc liên tục tìm cách cản trở bước tiến của dân Chúa và cướp đi khỏi họ các phước lành của Chúa. Do đó, Thiên Chúa đã hứa chống lại họ mãi mãi.

Khi bạn tiến về phía trước trong cuộc hành trình của mình với Chúa, sẽ có những tên A-ma-léc tìm cách đánh lạc hướng và đánh bại bạn. Chúa quyết tâm loại bỏ bất cứ điều gì ngăn cản bạn kinh nghiệm Ngài đến mức tối đa. Nếu sự cam kết của bạn đối với công việc của mình khiến bạn không vâng lời Ngài, thì Chúa sẽ tuyên chiến với nó. Nếu một mối quan hệ, chủ nghĩa duy vật, hoặc một hoạt động phá hoại đang cầm giữ bạn không cho tuân theo ý Chúa, Ngài sẽ gây chiến tranh không ngừng chống lại nó. Ngay cả những gì quý giá với bạn cũng sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp với Chúa nếu nó cầm giữ bạn khỏi ý muốn của Ngài cho cuộc đời bạn. Vua Sau-lơ đã lầm tưởng rằng mình có thể liên kết với người A-ma-léc mà vẫn làm trọn ý muốn của Chúa (1 Sa-mu-ên 15:8-9). Bạn cũng có thể do dự không muốn loại bỏ khỏi mình những điều khiến bạn lỗi phạm không vâng phục Chúa. Đừng phạm lỗi lầm tương tự như Vua Sau-lơ. Vua đã không coi người A-ma-léc là nghiêm trọng đủ, nên điều đó đã khiến ông phải trả giá đắt là thế.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)