Ngày 25/11 – Điểm Nhắm Của Sức Mạnh Thuộc Linh

“trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta” (Ga-la-ti 6:14)

Nếu bạn muốn biết sức mạnh của Đức Chúa Trời (tức là đời sống phục sinh của Chúa Giê-su) trong thể xác loài người của bạn, bạn phải thực sự sống với thảm kịch của Đức Chúa Trời. Hãy rứt khỏi hẳn bạn lòng quan tâm về điều kiện thuộc linh cá nhân của bạn, và với tinh thần cởi mở cách trọn vẹn đối với thảm kịch của Đức Chúa Trời. Ngay tức khắc sức mạnh của Đức Chúa Trời sẽ ở trong bạn. “Hãy nhìn xem Ta (Ê-sai 45:22). Hãy chú ý đến Nguồn của bên ngoài và sức mạnh bên trong sẽ có ngay trong bạn. Chúng ta bị mất sức mạnh vì chúng ta không tập trung vào các sự việc đúng. Kết qủa của Thập tự giá là sự cưú rỗi, sự nên thánh, và sự rịt lành, v.v., tuy nhiên chúng ta ở đây không phải để rao giảng bất cứ điều nào trong những điều nầy. Chúng ta rao giảng về “Đức Chúa Giê-su Christ, và Đức Chúa Giê-su Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 2:2). Sự tuyên ngôn về Chúa Giê-su sẽ tự làm công việc đó của nó. Hãy tập trung vào tiêu điểm của Đức Chúa Trời trong sự rao giảng của bạn, ngay cả số người nghe bạn dường như không có một chút chú ý nào cả, họ sẽ không bao giờ còn giống như trước nữa. Nếu tôi chia xẻ theo lời lẽ riêng của tôi, các lời đó cũng không hơn gì các lời lẽ riêng của bạn cho tôi. Nhưng nếu chúng ta chia xẻ lẽ thật của Đức Chúa Trời cho nhau, chúng ta sẽ càng được gặp gỡ với lẽ thật đó càng hơn. Chúng ta phải nhắm thẳng vào điểm quan trọng của sức mạnh thiêng liêng – Thập tự giá. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tiếp xúc với tâm điểm của sức mạnh đó, thì từ đó sẽ có một sức mạnh thoát ra và đi vào đời sống chúng ta. Trong các phong trào sinh hoạt thiêng liêng và các cuộc hội họp về kinh nghiệm thuộc linh, dường như có khuynh hướng không đặt mục tiêu vào Thập tự giá của Đấng Christ nhưng chỉ vào các kết quả của Thập tự giá.

Hội thánh ngày nay đang bị chỉ trích về sự yếu đuối của nó, và sự chỉ trích nầy rất hợp lý. Một trong các lý do gây ra sự yếu đuối là vì không có sự tập trung hướng về tâm điểm của sức mạnh thiêng liêng. Chúng ta không sống đủ trong thảm kịch của Thập tự giá hoặc đối với ý nghĩa của sự cưú chuộc.