Ngày 29/09 – Sự Uỷ Nhiệm Của Tiếng Gọi

“Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài” (Cô-lô-se 1:24)

Chúng ta lấy sự dâng hiến thuộc linh của cá nhân chúng ta và cố gắng biến nó trở nên tiếng gọi của Đức Chúa Trời, nhưng khi chúng ta đã trở nên tốt đẹp với Ngài rồi thì Ngài để tất cả mọi điều đó qua một bên. Kế đến Ngài cho chúng ta một cơn đau mãnh liệt để giữ chặt sự chú ý của chúng ta vào với một vài sự việc mà chúng ta chưa bao giờ mơ tưởng đó có thể là sự kêu gọi của Ngài đối với chúng ta. Và trong một phút rực rỡ chói sáng chúng ta thấy được mục đích của Ngài, và chúng ta nói lên, “Có tôi đây! Xin hãy sai tôi” (Ê-sai 6:8).

Sự kêu gọi nầy không có liên hệ gì đến sự nên thánh của một cá nhân, nhưng liên hệ đến sự được làm cho trở nên bánh bị vỡ ra và rượu tuôn trào. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không thể nào làm cho chúng ta trở nên rượu được nếu chúng ta phản đối các ngón tay Ngài chọn để dùng vắt ép chúng ta. Chúng ta nói, “Nếu Đức Chúa Trời chỉ dùng các ngón tay của chính Ngài để làm tôi trở nên bánh bị vỡ ra và rượu tuôn trào theo một đường lối đặc biệt, thì tôi sẽ không chống đối!” Nhưng khi Ngài dùng một người mà chúng ta không ưa thích, hay một loạt hoàn cảnh liên tục xảy đến do một nguyên nhân mà chúng ta nói rằng chúng ta sẽ không thể phục tùng, để vắt ép chúng ta, thì chúng ta chống đối. Tuy nhiên chúng ta không bao giờ nên lựa chọn nơi cho sự chịu khổ vì đức tin cho riêng chúng ta. Nếu khi nào chúng ta sắp được làm cho biến thành rượu, chúng ta sẽ phải bị vắt ép – bạn không thể nào uống trái nho được. Trái nho trở nên rượu chỉ khi nào nó bị vắt ép.

Tôi nghĩ không biết ngón tay nào cùng với ngón tay cái của Đức Chúa Trời đã và đang được dùng để vắt ép bạn? Bạn có cứng như bàn thạch và đã trốn chạy không? Nếu bạn chưa chín, và dù sao đi nữa Đức Chúa Trời cũng đã vắt ép bạn, thì thứ rượu nầy sẽ đắng một cách kỳ lạ. Là một người thiêng liêng có nghĩa các yếu tố của đời sống thiên nhiên của chúng ta đều kinh nghiệm có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, bởi vì các yếu tố đó theo thiên ý bị bẻ vỡ cho sự phục vụ Ngài. Chúng ta phải được đặt vào với Đức Chúa Trời và được đưa vào sự thoả hiệp với Đức Chúa Trời trước khi chúng ta có thể trở nên bánh bị bẻ vỡ trong tay Ngài. Hãy ở tại vị trí đúng với Đức Chúa Trời và để Ngài làm theo như ý Ngài muốn, và bạn sẽ thấy Ngài đang làm nên một thứ bánh và rượu sẽ lợi ích cho các con cái khác của Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-