Bài 120: Bí Quyết Của Thất Bại

Đọc Gia-cơ 4:1-3

Câu căn bản: Anh em cầu xin mà không nhận được, vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình. (Câu 3).

Suy niệm: Mời bạn đọc lại ba câu Kinh Thánh này một lần nữa. Sứ đồ Gia-cơ nêu lên mấy bí quyết trong sự thất bại của việc cầu nguyện:

1. Dục vọng, tham lam, thèm muốn, xung đột, tranh chiến. Đây không phải là thái độ của một người tin Chúa và biết cầu nguyện. Vì khi một người có các thái độ này, thì người ấy sống trong sức mạnh của xác thịt, chứ không sống theo Thánh Linh. Vì thế nếu có cầu nguyện cũng thất bại.
2. Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. Người sống theo xác thịt không cầu xin và không biết cầu xin. Không cầu xin thì không nhận được điều Chúa muốn ban.
3. Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình. Bí quyết thất bại trong việc cầu nguyện mà nhiều người không rõ là lợi dụng việc cầu nguyện, nghĩa là chỉ đặt nhu cầu của mình làm mục tiêu chính, chứ không phải đến với Chúa trong thể cách tôn thờ

Bí quyết của thất bại trong sự cầu nguyện dạy ta phải nhận định cho rõ và đặt lại mục tiêu cho đúng. Lời Kinh Thánh hôm nay đã rõ, bạn chỉ cần đọc lại một lần nữa và thay đổi cách bạn đến với Chúa. Chúc bạn thành công.