Bài 121: Chúa Giê-xu Cầu Nguyện

Đọc Hê-bơ-rơ 7:23-25

23Xưa nay số lượng thầy tế lễ rất nhiều, vì họ phải chết nên không thể tiếp tục chức vụ.
24Nhưng Đức Chúa Jêsus giữ lấy chức tế lễ vĩnh viễn vì Ngài tồn tại đời đời.
25Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy.

Câu căn bản: Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho nhữNg người ấy. (Câu 25).

Suy niệm: Chúa Giê-xu vào trần gian để chết, làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại chúng ta, sau đó Chúa đã sống lại và trở về trời. Chúng ta, những người tin nhận Chúa, bắt đầu cuộc đời theo Chúa, nhưng chỉ khi nào chúng ta về nước trời thì việc cứu rỗi toàn vẹn mới đạt mức.

Chính vì cuộc đời trần gian của người tin Chúa mà Chúa Giê-xu quan tâm. Chúa về trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho mỗi chúng ta, cho chúng ta được cứu toàn vẹn.

Sứ đồ Phao lô viết: “Ai sẽ là người kết án họ? Chẳng lẽ Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta?” Rô-ma 8:34.
Chúa cầu thay cho mỗi chúng ta, để chúng ta được cứu toàn vẹn và vào nước trời.

Nhưng vâng theo lời Chúa phán dạy, chúng ta không được sao nhãng cầu nguyện nhưng càng siêng năng hơn cho xứng đáng là con dân của Chúa.

 Nguyễn Sinh