Bài 151: Chúa không bao giờ tuyệt vọng vì bạn

Đọc Ê-phê-sô 1:15-23

15Vậy nên, khi tôi nghe về đức tin của anh em trong Chúa là Đức Chúa Jêsus, và tình yêu thương của anh em đối với tất cả thánh đồ,
16thì tôi vì anh em, không ngừng dâng lời cảm tạ, luôn nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện.
17Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải, để anh em nhận biết Ngài.
18Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hi vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thể nào,
19và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài.
20Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại, và đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền, và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời nầy mà cả đời sắp đến nữa.
22Ngài đã đặt vạn vật dưới chân Đấng Christ và lập Đấng Christ làm đầu mọi sự vì Hội Thánh.
23Hội Thánh là thân thể Ngài, là sự đầy dẫy của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài.

Câu căn bản: và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài. Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại, và đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời.  (Câu 19-20).

Suy niệm: Chúng ta có thể rút ra được hai lẽ thật quan trọng từ mấy câu Kinh Thánh này:

  1. Sự phục sinh của Chúa Cứu thế Giê-xu đã chứng tỏ quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời.
  2. Chính quyền năng ấy đã được ban cho chúng ta.

Nếu Đức Chúa Trời có thể khiến Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, thì Ngài có thể giải quyết bất cứ nan đề nào mà bạn dâng trình lên Ngài để xin xử lý. Không có nan đề nào quá lớn đối với Chúa. Chúa còn là Đấng giải quyết mọi tình huống xem như tuyệt vọng nữa.

Bạn có thể nói rằng:  “Nhưng còn vấn đề tình trạng tài chính của tôi thì sao?”

Hay:  “Nhưng Chúa đâu biết vấn đề sức khỏe rất phức tạp của tôi?”

Hoặc là: “Sao Chúa hiểu được hoàn cảnh vợ chồng chúng tôi?”

Chúa biết tất cả những vấn đề đó và Ngài có thể dùng quyền năng khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết mà giải quyết tất cả cho bạn.

Chúa sẽ hoàn thành điều mà Ngài đã bắt đầu làm trong bạn. Sự thất bại của bạn không thay đổi được việc Chúa làm. Bạn có thể nắm chắc lời hứa này: “Tôi tin chc rằng Đấng đã bt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu.” Phi-líp 1:6.

Việc gì Chúa đã bắt đầu trong đời bạn, Chúa sẽ hoàn tất theo đúng thời điểm của Ngài.  Chúa không bao giờ chối từ việc Ngài đã bắt đầu. Bạn có thể tuyệt vọng vì Chúa, nhưng Chúa không bao giờ tuyệt vọng đối với bạn.

Đây là một thực sự làm cho bạn thêm lòng tin nơi Chúa.

Suy ngẫm:  Hãy nhớ đến việc Chúa đã làm trong đời bạn trong năm vừa qua. Những khó khăn như thế nào bạn phải đối đầu, hãy tin rằng Chúa sẽ tiếp tục hành động để đem lại lợi ích cho bạn.

Nguyễn Sinh