Bài 187: Đi bằng lòng tin

387

Đọc Giô-suê 1:10-18

Câu căn bản: Bấy giờ, Giô-suê truyền lệnh cho những người lãnh đạo của dân chúng rằng: …Trong ba ngày nữa anh em sẽ vượt qua sông Giô-đanh này, để chiếm đất mà Giê-hô va Đức Chúa Trời của anh em ban cho anh em. (Câu 10-11).

Suy niệm: Có những lúc trong đời ta không nói về một trở ngại nào đó hay cầu nguyện về nan đề nữ. Phải xúc tiến dù có những tình cảm, những nỗi lo sợ hay những nghi ngờ.

Giô-suê và người Do-thái lúc ấy đã bước xuống nước – nước thật đấy ! Một khi họ qua được sông Giô-đanh này là có thể khởi đầu cuộc chinh phục miền Đất Hứa !

Sông Giô-đanh không phải một trở ngại quan trọng, trừ ra những khi nước lên và trở thành một dòng thác mạnh và nguy hiểm !

Đoàn dân thắc mắc: “Làm sao vượt qua sông Giô-đanh ?” Chúa đã trả lời: “Ta sẽ làm một phép lạ. Nhưng các ngươi trước tiên phải đặt chân xuống nước. Ta muốn thử đức tin của các ngươi.”

Khi các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, là Chúa cả thế gian, vừa đặt chân xuống nước sông Giô-đanh thì nước sông ngừng chảy, và nước từ thượng nguồn chảy xuống sẽ dồn lại thành một khối.”  (Giô-suê 3:13).

Những thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đứng lại trên đất khô giữa sông Giô-đanh trong khi toàn dân Israel đi qua trên đất khô, cho đến khi tất cả dân chúng đã qua sông Giô-đanh hết.”  (Giô-suê 3: 17).

Bạn sẽ làm gì khi biết một kế hoạch theo đúng ý Chúa, nhưng bạn sợ không dám tiến bước ? Nhưng rồi bạn cũng xúc tiến ! Một khi đã bước đi bước thứ nhất rồi, đó là bước đầu của đức tin, thì có thể tiến bước được. Chúa có thể làm phép lạ, nhưng nhiều khi Ngài muốn thấy ta lấy đức tin bước đi bước thứ nhất đã.

Hãy đối đầu với nỗi lo sợ. Nếu bạn cứ phải chờ đợi cho mọi điều kiện được hoàn toàn thì có lẽ chẳng bao giờ bạn làm được gì cả !  Truyền đạo viết: “Người nào chỉ ngồi chờ gió sẽ không gieo, còn người cứ đứng trông mây thì sẽ không gặt.”  (Truyền đạo 11:4).

Một cảm nghĩ cho hôm nay:

Bạn so sánh trở ngại trước mắt bạn với dòng sông Giô-đanh ngày xưa chăng? Chúa không quan tâm đến những mối lo lắng hay khó khăn của bạn, dù nhỏ hay lớn. Hãy nghĩ đến một lúc trong đời mà bạn phải lấy đức tin bước đi bước thứ nhất.  Chúa sẽ hành động ra sao? Kinh nghiệm này có giúp cho đức tin bạn tăng trưởng không?

Nguyễn Sinh