Bài 190: Ba lời cảnh báo

Đọc Mác 8:31; 9:31-32;10:33-34

31Bấy giờ, Ngài bắt đầu dạy các môn đồ rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết, và sau ba ngày phải sống lại.

31vì Ngài đang dạy các môn đồ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta, họ sẽ giết Ngài; và ba ngày sau khi bị giết, Ngài sẽ sống lại.”

32Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài.

33Ngài nói: “Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, Con Người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình Người, rồi giao cho dân ngoại.

34Người ta sẽ chế nhạo Người, khạc nhổ trên Người, đánh đòn và giết chết Người; nhưng sau ba ngày, Người sẽ sống lại.”

Câu căn bản: Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài. Mác 9:32

Suy niệm: Mong rằng bạn đã đọc cả ba khúc Kinh Thánh ghi trên đây. Bạn có thấy có gì khác nhau không ?

Khúc thứ nhất khác hẳn hai khúc kia ở chữ  “phải”, vì hai khúc kia  là “sẽ”. Điều mà các môn đệ Chúa lúc ấy không hiểu và không dám hỏi lại, có lẽ là chữ “phải” đó.  Bây giờ chúng ta ở thế kỷ 21, chắc không ai thắc mắc về chữ “phải” đó.

Lý do Chúa Giê-xu vào đời là theo kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Chúa Cha, trong đó việc hi sinh làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại là một, và chiến thắng tử thần là thứ hai.

Chúa Giê-xu vào đời không phải để làm vua Do-thái và đánh đuổi bọn thống trị La-mã ra khỏi đất nước, nhưng là để chịu khổ và chết trên thập giá làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể nhân loại.  Hơn thế nữa, Chúa Giê-xu đã sống lại, đắc thắng tử thần, đem hy vọng cho những ai tin nhận Ngài.

Các môn đệ vẫn chỉ trông mong Chúa trở thành anh hùng giải phóng Do-thái, nên mới không hiểu vì sao Chúa phải bị phản nộp, bị sỉ nhục và đóng đinh trên thập giá ?

Ngày nay nhiều người vẫn còn chưa hiểu ý nghĩa của biểu tượng thập tự giá. Có khi còn cấm dựng thập giá trên nơi thờ phượng Chúa cũng chỉ vì chưa hiểu tại sao Chúa Giê-xu phải chịu khổ hình và chết trên thập giá.

Thập tự giá không biểu tượng cho một tôn giáo mà biểu tượng cho tình yêu hi sinh cứu nhân loại của Chúa Giê-xu. Ai tin Chúa Giê-xu thì được cứu khỏi tội ác và được làm con Thượng đế, kể cả những người chưa hiểu, muốn hủy phá thập tự giá !!!

Chúa Giê-xu đã nói đến ba lần về cái chết và cuộc phục sinh riêng cho 12 môn đệ, nhưng họ vẫn chưa hiểu, cho đến khi Chúa thật sự sống lại hiện ra cùng họ, và nhất là sau khi Thánh Linh giáng trên họ, thì họ mới bừng tỉnh và hăng hái đứng lên công bố tin mừng về cái chết hi sinh và cuộc sống lại khải hoàn của Chúa.

Bạn thì sao ? Chưa hiểu ? Không dám hỏi hay còn e sợ điều gì?

Nguyễn Sinh