Bài 200: Chuẩn bị

Đọc CVCSĐ 1:12-26

Câu căn bản: Tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và bà Ma-ri là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng các em trai Ngài mà cầu nguyện. (Câu 14).

Suy niệm:  Chúa Giê-xu giáng thế làm người theo kế hoạch cứu chuộc nhân loại phạm tội  của  Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu trước khi trút linh hồn trên thập giá, tuyên bố đã “Hoàn tất”. Chúa cũng đã đắc thắng tử thần và trở về ngôi trời. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu để lại một chúc thư quan trọng, đó là CVCSĐ 1:8, mời bạn mở Kinh Thánh và đọc lại câu này cho đến khi thuộc, vì đây chính là Việc của Đức Chúa Trời mà con dân Chúa phải vâng mệnh tuân hành.

Chúa Giê-xu đã hoàn tất việc xuống đời, hi sinh làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại, và Chúa đã sống lại, về trời, con dân Chúa trong suốt hơn 20 thế kỷ qua đã làm công việc phổ truyền Tin Mừng hay Tin Lành này.

Nhưng lúc ban đầu người ta đã chuẩn bị như thế nào?

  1. Cầu nguyện. Buổi cầu nguyện đầu tiên sau khi Chúa thăng thiên có 120 người tham dự. Trong đó có 11 sứ đồ, các nữ môn đệ, và bà Ma-ri, mẹ phần xác của Chúa Giê-xu cùng các em trai của Ngài. Tất cả đều thành tâm, hiệp ý nhau mà cầu nguyện. Bà Ma-ri và các em trai phần xác của Chúa Giê-xu cũng cầu nguyện, nghĩa là họ cũng là môn đệ của Chúa Giê-xu sau khi Chúa đã thăng thiên. Chủ đề của các buổi cầu nguyện đầu tiên này chắc chắn là về việc Thánh Linh ngự xuống trên mỗi người để bắt đầu công tác.  Ngày nay Hội Thánh Chúa khắp nơi trên toàn thế giới cũng đồng tâm hiệp ý nhau cầu nguyện như thế trước khi bắt tay vào làm việc của Đức Chúa Trời.
  2. Tổ chức nhân sự. Lúc ấy chỉ còn 11 sứ đồ, vì Giu-đa, kẻ phản Chúa đã tự tử. Người ta đã tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên để lựa chọn người thay thế Giu đa, và Ma-thia là người được bầu chọn. Ngày nay Hội Thánh trên toàn thế giới và trong nước ta cũng theo thể thức bầu chọn bằng bỏ phiếu để cử người vào các chức vụ lãnh đạo. Việc bắt thăm hay bỏ phiếu bầu chọn người phục vụ Chúa trong Hội Thánh đã khởi đầu từ 21 thế kỷ trước đây.

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã tuân hành mệnh lệnh của Chúa Giê-xu truyền lại và Kinh Thánh là Lời Dạy của Chúa mà phổ truyền Tin Mừng trong suốt hơn 100 năm qua và đang tiếp tục trong quyền năng của Thánh Linh đã được ban xuống trong Ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên.

Nguyễn Sinh