Bài 199: Việc của loài người và việc của Chúa

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 1:6-11

6Vậy, những người đang tụ họp tại đó thưa với Ngài rằng: “Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ tái lập vương quốc Y-sơ-ra-ên chăng?”

7Ngài đáp: “Kỳ hạn và thì giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con không cần biết.

8Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.”

9Sau khi phán những điều ấy xong, Ngài được cất lên trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ.

10Đang khi họ chăm chú nhìn lên trời lúc Ngài ngự lên, kìa, có hai người nam mặc áo trắng đứng gần họ

11và nói: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ông cứ đứng nhìn lên trời như thế? Đức Chúa Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy.” 

Câu căn bản: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.  (Câu 8).

Suy niệm:  Môn đồ Phi-e-rơ đã từng bị Chúa mắng là : chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc loài người.  Đó là khi Phi-e-rơ nghe Chúa nói về cuộc chịu khổ, chết và sống lại của Ngài, ông đã ngăn Chúa là đừng nên nói gở như vậy !!

Nhưng các môn đồ khác cũng thường chỉ nghĩ đến việc loài người như thế.

Sau khi học 40 ngày với Chúa, họ hỏi: “Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ tái lập vương quốc Israel chăng?” Câu hỏi này nghe có vẻ thực tế, nhưng đó là quan điểm của loài người. Chúa Giê-xu không giáng thế làm người, chịu khổ nhục, bị hành hình trên thập giá, chết và sống lại để tái lập vương quốc Israel như các môn đệ nghĩ.

Chúa Giê-xu đã trả lời và tuyên bố một câu quan trọng nhất không những cho môn đệ của Ngài khi ấy, mà còn cho tất cả những ai bằng lòng tin Chúa và làm môn đệ của Ngài từ khi ấy cho đến ngày nay, thế kỷ 21, câu đó là:

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. (Câu 8).

Đây là kế hoạch phổ truyền Tin Mừng và là Việc của Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu trước khi thăng thiên đã  tuyên bố,  sau đó các môn đệ Chúa đã bắt đầu, và đất nước chúng ta may mắn được đón nhận hơn 100 năm trước đây.

Chúng ta, những môn đệ của Chúa Giê-xu tiếp tục nhận mệnh lệnh này và làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại (câu 11).

Đó là việc của Chúa.  Chúng ta nhân danh Chúa Giê-xu mà tuân mệnh !!!

Nguyễn Sinh