Bài thứ 287 Hai người bạn của sứ đồ Phao-lô

Đọc Phi-líp 2:19-30

Câu căn bản: Ai nấy chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình chứ không quan tâm đến lợi ích  của  Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Câu 21. (chúng tôi thay thế Đức Chúa Jêsus Christ bằng Chúa Cứu Thế Giê-xu cho dễ đọc)

Suy niệm: Sứ đồ Phao-lô là vĩ nhân của Cơ-đốc-giáo, nhưng không ai phủ nhận là ông có nhiều bạn. Đây là những người cùng tâm chí, chiến sĩ, bạn đồng lao, đồng tù, sứ giả, người thông tin liên lạc, người cùng soạn thảo các thư tín dạy đạo với ông. Trong số những người bạn thân nhất của ông có Ti-mô-thê và Ép-ba-phô-đích.

  1. Ti-mô-thê. Đồng tác giả của lá thư gởi cho Hội Thánh Phi-líp, tôi tớ của Chúa Giê-xu. Người mà Phao-lô gọi là “Con thật của ta trong đức tin” (1 Ti-mô-thê 1:2). Bạn cùng làm việc truyền giáo, cùng đến mở mang Hội Thánh Phi-líp với Phao-lô.

Ti-mô-thê là người bạn có kinh nghiệm và trung tín phục vụ Chúa; thân tín và cùng một chí hướng như Phao-lô.

  1. Ép-ba-phô-đích. Người hết lòng phục vụ Chúa và hoàn thành sứ mệnh giao phó. Sứ đồ Phao-lô nêu lên bốn đặc điểm:
  2. Anh em: người cùng tín ngưỡng, người nhà của Chúa, người mà Phao-lô rất thương mến.
  3. Bạn cùng làm việc: Việc đây là việc truyền bá Phúc Âm.
  4. Bạn cùng chiến đấu: người cùng chống lại kẻ thù trong công việc truyền giáo là ma quỷ.
  5. Ủy viên của Hội Thánh Phi-líp đưa đến để phục vụ sứ đồ Phao-lô.

Chúng ta luôn luôn cần đến những người bạn trong Chúa.

– Bạn thật trong Chúa là những người đặt quyền lợi của Chúa trên tất cả. Chỉ vì danh Chúa mà hành động chứ không trục lợi hay vì danh vọng cá nhân

– Bạn thật trong Chúa là người đáng tin vì trung tín và trung thành.

– Bạn thật trong Chúa là người biết hi sinh.

– Bạn thật trong Chúa là người chú trọng vào hai mục đích sống: Tôn thờ Chúa và phục vụ nhân loại.

– Mỗi chúng ta nên là bạn tốt trong Chúa của nhau.

Nguyễn Sinh