Bài thứ 302 Cảnh giác về các tà thuyết

Đọc Cô-lô-se 2: 8-15

Câu căn bản: Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Chúa Cứu Thế. Câu 8.

Suy niệm:  Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy tín hữu Cô-lô-se dừng sa vào cạm bẫy của cái mà ông gọi là “triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người”.

Thông thường người ta hiểu triết học hay philosophy là học-khôn-ngoan.  Nhưng trong Cô-lô-se 2:3 kể trên sứ đồ đã dạy: “Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu ẩn chứa mọi kho tàng của khôn ngoan và tri thức”  Vì vậy bên ngoài lời dạy của Chúa Giê-xu không có nguồn khôn ngoan nào cả.

Câu 9. Trong Chúa Giê-xu có sự đầy trọn của thần tính, bên ngoài Chúa chỉ là sự trống rỗng. Đúng như lời triết gia hiện sinh vô thần Jean Paul Sartre đã nói: “Đời sống là một bong bóng trống rỗng trong một đại dương vô nghĩa.”

Câu 10. Người tin Chúa cũng nhận được sự đầy trọn của thần tính đó, nghĩa là Thánh Linh và sự sống.

Câu 11. Khi tin Chúa chúng ta nhận được “sự cắt bì của Chúa Cứu Thế”  Tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta.

Câu 12. Khi tin Chúa, chúng ta cùng chết với Chúa, cùng bị chôn, và cùng được sống lại với Ngài.  Đây là niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế.  Bên ngoài niềm tin này không ai có cuộc thay đổi quan trọng như thế.

Câu 13. Cuộc thay đổi trong niềm tin nơi Chúa Giê-xu là một cuộc biến đổi từ chết qua sống.  Vì chúng ta được tha thứ tội và sống đời sống mới.

Câu 14-15. Mỗi chúng ta sống trong tội lỗi thì mắc những món nợ với những luật lệ ràng buộc, nhưng khi tin nhận Chúa Giê-xu thì các món nợ đó bị tiêu hủy trên thập giá, và chúng ta được hoàn toàn giải phóng.  Chính vì vậy mà không ai trong chúng ta là người đã tin nhận Chúa lại dại dột trở về nếp sống đã bị tiêu hủy.

Nguyễn Sinh