Bài thứ 308 Hãy để Chúa khuyến giục

Đọc Giê-rê-mi 1

Câu căn bản: Chúng sẽ giao chiến với con nhưng không thng được – Đức Giê-hô-va phán vậy – vì Ta ở với con để giải cứu con. Câu 19.

Suy niệm: Vào thời ấy, dân Chúa đã xa lánh Chúa hoàn toàn. Sau bao nhiêu lần răn dạy, cảnh cáo, họ vẫn chứng nào tật nấy, và đến khi nhà tiên tri Giê-rê-mi xuất hiện, thì dân Chúa đã vi phạm luật Chúa đến nỗi bị Chúa trừng phạt nghiêm nhặt nhất, đó là bắt tất cả đi lưu đầy. Quân lực dũng mãnh của Nê-bu-cát-nết-sa đang chờ lệnh tràn vào đất Giu-đa.

Đức Chúa Trời đã kêu gọi một thanh niên tên là Giê-rê-mi để công bố các tai họa này. Nhưng muốn người thanh niên này tuân hành lệnh Chúa truyền, Chúa đã phải tác động đến cá tính của người này. Vì Giê-rê-mi nhút nhát không dám nhận lệnh nên Chúa cho chàng thấy mình là một tường thành, cột sắt, tường đồng để chống lại cả xứ đó. Nghĩa là Chúa ở với nhà tiên tri trẻ tuổi này và bảo đảm thắng lợi trước mọi thử thách.

Bạn thân mến, xin hãy học tập để được Chúa khuyến giục, đừng từ khước lệnh Chúa truyền. Giê-rê-mi cảm thấy bất lực, nhưng Chúa làm cho chàng tin rằng với sức mạnh của Chúa, không ai có thể làm hại chàng.

Bạn thân mến, nếu Chúa ở với bạn thì ai sẽ chống lại bạn được?

Hãy tập vâng lời Chúa, vượt qua quan niệm coi mình là quá trẻ hay thiếu kinh nghiệm, vì Đấng kêu gọi bạn rất thành tín, Ngài sẽ đi cùng với bạn trong nhiệm vụ mà Chúa sai bạn làm.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy con như Chúa thấy con. Ban cho con can đảm để thực hiện mục tiêu mà Chúa muốn con đạt tới.

Nguyễn Sinh