CHƯƠNG II TỔ CHỨC

0
2807

Điều 9: HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN BẮC) (xem Hiến chương điều 9)

Điều 10: CƠ QUAN, BAN NGÀNH CỦA GIÁO HỘI
(xem Hiến chương điều 10)

Điều 11: NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ, BẦU CỬ
1. Hệ thống tổ chức của Giáo hội theo nguyên tắc dân chủ, công khai theo ý nguyện của toàn Hội thánh, dưới sự dẫn dắt của Chúa.
– Nguyên tắc bầu cử bằng phiếu kín được áp dụng ở tất cả các Hội đồng bầu cử của Giáo hội.
– Trường hợp có hai người đồng số phiếu thì chọn người cao tuổi hơn.
– Nguyên tắc quá bán được áp dụng các biểu quyết và kết quả bầu cử có giá trị (trừ trường hợp có quy định khác).
2. Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) là một tổ chức Giáo hội độc lập với các tổ chức, hệ phái Tin lành trong và ngoài nước.