CHƯƠNG II TỘI PHẠM TÍN LÝ

0
2829

Điều 1: TỘI PHẠM TÍN LÝ
Khi một hay nhiều người hành động trái với tín lý như đã khẳng định trong phần tín lý thì bị kể là phạm tín lý.
1. Chấp sự, Tín hữu vi phạm
a) Trước hết, Quản nhiệm dùng Kinh thánh minh giải các tín lý cho đương sự được hiểu rõ để hối cải những điều mình vi phạm.
b) Nếu đương sự không chịu hối cải, thì Quản nhiệm hiệp với Ban chấp sự Hội thánh tiếp tục khuyến cáo đương sự. Trong thời gian vi phạm, đương sự bị ngưng dự tiệc thánh.
c) Nếu sau ba (03) tháng mà đương sự vẫn không hối cải tội mình đã phạm, thì Quản nhiệm họp với Ban chấp sự để quyết định dứt phép thông công đương sự và trình Hội thánh thông qua. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho đương sự kịp thời ăn năn để được Hội thánh tiếp nhận lại.
2. Hàng Giáo phẩm vi phạm
– Ban Trị sự Tổng hội có trách nhiệm giải quyết, khi cần thiết có thể cùng với Hội đồng Mục sư giải quyết, tuỳ theo mức độ vi phạm mà áp dụng các biện pháp kỷ luật như Nội quy quy định.
– Trường hợp phạm tội luân lý, hàng giáo phẩm không được giữ chức vụ nào trong Giáo hội.

Điều 2: TỘI THỜ CÚNG THẦN TƯỢNG
1. Chấp sự, Tín hữu vi phạm
a. Tín hữu nào còn thờ cúng thần tượng như người chưa tin Chúa hoặc bài trí trong nhà có tính cách thờ cúng như người chưa tin Chúa, thì đều phạm tội thờ cúng thần tượng.
b. Đối với tín hữu phạm tội thờ cúng thần tượng, Quản nhiệm hiệp với Ban chấp sự khuyến cáo đương sự chấm dứt các hành động vi phạm ấy.
c. Nếu sau ba (03) lần khuyến cáo mà đương sự vẫn cố chấp, không chịu hối cải, thì Quản nhiệm và Ban chấp sự Hội thánh họp lại để quyết định dứt phép thông công đương sự, và thông báo công khai giữa Hội thánh. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho đương sự sớm ăn năn.
2. Hàng Giáo phẩm vi phạm
(xem Điều 2, khoản 2).