Ngày 30/1 – Hãy Theo Ta

425

 Đọc Kinh Thánh: Giăng 1: 43-51

43Hôm sau, Đức Chúa Jêsus muốn đi qua miền Ga-li-lê. Ngài tìm Phi-líp và phán rằng: “Hãy theo Ta.”

44Phi-líp là người Bết-sai-đa, cùng thành phố với Anh-rê và Phi-e-rơ.

45Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã chép trong luật pháp, và các nhà tiên tri cũng có ghi lại; ấy là Đức Chúa Jêsus, con của Giô-sép, ở thành Na-xa-rét.”

46Na-tha-na-ên nói: “Có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” Phi-líp nói: “Hãy đến xem!”

47Đức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến với Ngài thì nói về ông rằng: “Đây là một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá.”

48Na-tha-na-ên thưa: “Làm thế nào Thầy biết tôi?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả.”

49Na-tha-na-ên thưa: “Thưa Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời! Thầy là vua Y-sơ-ra-ên!”

50Đức Chúa Jêsus đáp: “Có phải vì Ta nói Ta thấy ngươi ở dưới cây vả nên ngươi mới tin? Ngươi sẽ thấy những việc vĩ đại hơn nữa.”

51Rồi Ngài phán: “Thật, Ta bảo thật với các ngươi: Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người.”

Câu căn bản: 43Hôm sau, Đức Chúa Jêsus muốn đi qua miền Ga-li-lê. Ngài tìm Phi-líp và phán rằng: “Hãy theo Ta.”

Suy niệm: Chúa Giê-xu khi gọi các người làm môn đệ đã bảo: “Hãy theo Ta” Chúa không dài dòng, cũng không ra điều kiện gì cả. Chỉ mời gọi người ta theo Chúa. Dĩ nhiên, khi đã bằng lòng theo Chúa thì mới biết rõ các điều kiện. Vì phải theo Chúa trước đã.

Ngày nay, khi chúng ta mời gọi người đến với Chúa, cũng theo phương pháp này. Trước tiên hãy bằng lòng theo Chúa đã. Không phải vào đạo trước, nhưng phải tin nhận Chúa và theo Chúa Giê-xu trước. Vì khi chưa tin nhận Chúa thì chưa thể học đạo được. Người ta phải tin nhận Chúa trước để Chúa vào tâm hồn mình, sau đó phải học cho biết Chúa rõ hơn và có các cam kết với Chúa.

Chúa Giê-xu đã đi tìm Phi-líp.  Đây là trường hợp đặc biệt. Ngày nay cũng vậy, có những người may mắn được Chúa tìm gặp và mời theo Ngài. Phi-líp là một môn đệ âm thầm nhưng theo Chúa trung tín và học biết Chúa sâu nhiệm. Phi-líp là người biết KinhThánh như trong câu 45 miêu tả:  45Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã chép trong luật pháp, và các nhà tiên tri cũng có ghi lại; ấy là Đức Chúa Jêsus, con của Giô-sép, ở thành Na-xa-rét.”

Chúa đi tìm Phi-líp, sau đó Phi-líp đi tìm Na-tha-na-ên. Khi Na-tha-na-ên chưa tin thì Phi-líp nói một câu mà chúng ta cũng có thể nói, đó là: “Hãy đến xem”  Lời mời gọi này rất đơn giản, nhưng có thách thức và thực tế.  Nhiều người ngày nay không tin lời chúng ta mời gọi tin Chúa, nhưng chúng ta vẫn có thể bảo họ: “Hãy đến xem”. Đó là bước đầu tin Chúa. Khi đã qua bước này rồi thì Chúa sẽ khiến người ấy mở lòng tiếp nhận Ngài.

Na-tha-na-ên bằng lòng đến gặp Chúa.  Khi Chúa nói với ông rằng Chúa đã thấy ông dưới cây vả. Nghĩa là thấy Na-tha-na-ên đang đọc câu chuyện Gia-cốp chiêm bao thấy một cái thang bắc từ đất lên trời.

10Gia-cốp rời Bê-e Sê-ba đi đến Cha-ran.

11Ông đến một chỗ kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Ông lấy một hòn đá gối đầu và nằm ngủ tại đó.

12Ông nằm mơ thấy một cái cầu thang nối liền từ đất lên trời và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên, đi xuống trên các bậc thang đó. (Sáng thế ký 28:10-12).

Na-tha-na-ên nghe Chúa nói đúng việc mình làm nên công nhận: “Thưa Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời! Thầy là vua Y-sơ-ra-ên!”

Những điều Chúa biết về Na-tha-na-ên: Ông là một người chân thật, đang đọc câu chuyện về Gia-cốp chiêm bao. Chúa còn nói thêm: “Thật, Ta bảo thật với các ngươi: Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người.”

 Nghĩa là Chúa Giê-xu chính là chiếc thang từ trời nối xuống đất.

Nguyễn Sinh