Thông Báo Chương Trình Tổ Chức Đại Hội Đồng Tổng Hội Lần Thứ 36

Ban tổ chức Đại Hội Đồng Tổng Hội lần thứ 36 gửi đến quý tôi tớ Chúa thông báo về chương trình Hội Đồng những nội dụng như sau: